Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Geologija i mineralogija za arheologe

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak

Izvođači:

dr. sc. Koraljka Bakrač (P)

Opis predmeta:
Najveći dio arheoloških nalaza ? kako nepokretnih tako i onih pokretnih je geološkog podrijetla. Stijene i minerale čovjek je mogao koristiti kroz civilizacijske promjene od sirovih, djelomično mehanički doradjenih do onih koje je termički mijenjao u nove sirovine. Prikazuje se i kako čovjek svoje gospodarstvo prilagodjava geološkoj podlozi na kojoj živi.
Obavezna literatura:

1. M. Herak M., Geologija, 5. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1990

2. Vrkljan, M., 2000, Mineralogija i petrologija: Osnove i primjena, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.

Preporučena literatura:

3. Goffer, Z., 2007, Archaeological Chemistry, Wiley-Interscience, Hoboken, N.J.

4. Grdenić, D., 2003. Alkemija. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.

5. Henderson, J., 2001, The Science and Archaeology of Materials. Routledge, London.

6. Robb, L.J., 2005: Introduction to ore forming processes, Blackwell Publishing, Oxford.

7. Slovenec, D, Bermanec, V., 2003, Sistematska mineralogija-mineralogija silikata. Targa, Zagreb.

8. Tišljar, J., 1994, Sedimentne stijene. Školska knjiga, Zagreb.

Legenda

  • P - Predavanja