Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Umjetnost antike

Opterećenje:
30(P) + 15(S) + 15(T)
Nositelji:

doc. dr. sc. Tin Turković

Izvođači:

doc. dr. sc. Maja Zeman (P, S, T)

doc. dr. sc. Tin Turković (S, T)

Opis predmeta:
Sadržaj Student se upoznaje s umjetnosti Grčke i Rima, od mikenskog razdoblja do kasnog rimskog carstva. Naglasak je na ključnim razdobljima, arhitekturi i figuralnoj umjetnosti: klasično razdoblje grčke umjetnosti, s posebnim naglaskom na Atenu Periklova doba, kipare IV. stoljeća pr.Kr., helenističku skulpturu, rimski portret i povijesni reljef, urbanizam carskog Rima te promjene koje nas uvode u razdoblje kasne antike. Likovna djela sagledavaju se u odnosu na kontekst njihova nastanka, što uključuje osnovno poznavanje povijesti, antičke religije i mitologije te antičke misli o lijepom. Povijesni pregled se nadopunjuje, koliko je to moguće, antičkim izvorima, kao i uvidom u interpretaciju antičke umjetnosti kroz povijest do današnjih dana. U okviru kolegija organizira se višednevni terenski rad, u Dalmaciji ili Istri, tijekom kojega se studenti upoznaju sa spomenicima te dobivaju pojedinačne seminarske zadatke. Cilj Studenta upoznati s osnovama antičke umjetnosti i osposobiti ga za sagledavanje mjesta i uloge antičke umjetnosti i kulture u formiranju europske kulture općenito. Pružiti studentu osnovni uvid u razvoj likovnih oblika u tisućljeću između VI. stoljeća pr.Kr. i V. stoljeća n.Kr. i objasniti osnovne pojmove kao što su "klasična umjetnost", "klasicizam", "helenizam" itd. Razviti kod studenta sposobnost promatranja i analize umjetničkog djela u zadanom društvenom i povijesnom kontekstu, poglavito kroz poznavanje mitologije, vjerskih običaja te političke i filozofske misli antičkog razdoblja. Naposljetku, višednevni terenski rad pomaže upoznati studenta s najznačajnijim spomenicima antičke baštine u Hrvatskoj. Sadržaj: 1. Uvod u antičku umjetnost Pojam antike. Kronologija i povijesni pregled. Značenje antike u kontekstu zapadne civilizacije. Izvori. 2. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta I Egejska civilizacija palača. Kretsko-mikenska arhitektura i likovne umjetnosti. Palača u Knososu: slikarstvo i trodvoranski sustav. Mikena: megaron kao osnova grčkog hrama. Grčki "mračni srednji vijek". 3. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta II Arhajsko i rano klasično razdoblje ili "strogi stil". Razvoj grčkoga hrama. Zeusov hram u Olimpiji. Arhajska i ranoklasična skulptura. Bogovi i heroji. Atletska natjecanja i kult tijela. Teme i značenja. 4. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta III Periklo i "zlatno doba" Atene: zrela klasična umjetnost. Pojam i značenje "klasične umjetnosti". Atenska akropola i Partenon: analiza arhitekture i skulpture. Teme i značenja. 5. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta IV Klasična skulptura: "zlatni rez" i Polikletov "kanon". Misao o "lijepom": Platon protiv umjetnosti. Aristotel: mimesis i svrha umjetnosti. 6. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta V Helenizam: susret Zapada i Istoka. Aleksandar Veliki: kult vladara i božanski smrtnici. Dionizijski sadržaji i seksualnost u umjetnosti. 7. Umjetnost Grčke i helenističkog svijeta VI Helenistički urbanizam i skulptura: Pergamski oltar i Atalove donacije. Problemi interpretacije od antike do današnjih dana (Plinije Stariji, renesansa, Winckelmann, suvremene interpretacije). 8. Etrurska umjetnost Etrurska umjetnost (slikarstvo - arhitektura - skulptura). 9. Umjetnost Rima I Problem "rimske umjetnosti": ovisnost o grčkim uzorima i različite interpretacije u povijesti umjetnosti. Sudar s helenističkim svijetom: privlačnost i zaziranje. Umjetnost kao ukras: rimski kolekcionari i grčka umjetnost. Fenomen kopije. 10. Umjetnost Rima II Od grada do države: urbana topografija "Forma Urbis" s najznačajnijim antičkim spomenicima Rima. Forum Romanum i carski forumi: tipologija rimske arhitekture. 11. Umjetnost Rima III Urbana topografija Rima (nastavak). 12. Umjetnost Rima IV "Patricijska" i "plebejska umjetnost": umjetnost portreta i povijesnog reljefa - dva prepoznatljiva vida rimske umjetnosti. 13. Umjetnost Rima V Umjetnost portreta i povijesnog reljefa (nastavak) 14. Umjetnost Rima VI "Klasicizam" Augustovo doba: značenje pojma i interpretacija. Carski kult i dinastijski portret. Oltar mira (Ara Pacis) - testament Augustove vladavine. 15. Umjetnost Rima VII Rimska kuća i unutrašnji ukras: "četiri pompejanska stila", mozaici.
Obavezna literatura:

1. N. Cambi, Antika, Zagreb, 2002., odabrana poglavlja

2. J. Boardman, Greek Art, London, 1985., odabrana poglavlja.

3. R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London, 1991. (odabrana poglavlja dostupna u prijevodu na hrvatski)

4. D. Strong, Roman Art, Pelican History of Art, Yale University Press, New Haven / London, 1988. (odabrana poglavlja dostupna u prijevodu na hrvatski)

5. J.B. Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture, Pelican History of Art, Yale University Press, New Haven / London, 1994. (odabrana poglavlja dostupna u prijevodu na hrvatski)

Preporučena literatura:

6. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

7. N. Cambi, Imago animi. Antički portret na tlu Hrvatske, Književni krug, Split, 2000.

8. Atlas arhitekture, Golden Marketing, Zagreb, 1999.

9. J. Zamarovsky, Grčko čudo, Školska knjiga, Zagreb, 1978.

10. O. Brendel, Etruscan Art, Penguin Books, London, 1978.

11. A.W.Lawrence, Greek architecture, Yale University Press, New Haven - London, 1996.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • T - Terenske vježbe