Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove sociološke statistike 1

Opterećenje:
15(M) + 45(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Benjamin Čulig

izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

Izvođači:

doc. dr. sc. Goran Koletić (M)

Opis predmeta:
Okvirni sadržaj predmeta: 1. Pojam, zadaća i predmet statistike; Kratki historijat statistike; Određenje statistike; Mjesto statistike u znanstvenom istraživanju; Odnos teorije i statisitčkih podataka. 2. Osnovni pojmovi statistike masovnih pojava Ispitivanje javnog mnijenja; Statistički skup; Statistička masa; Popis stanovništva; Statistički ljetopis 3. Deskriptivna statistika; Pojam i vrste varijabli; Apsolutni i relativni brojevi; Statistički nizovi; Grafičko I tablično prikazivanje statističkih podataka; Mjere centralne tendencije; Mjere disperzije; Momenti distribucije frekvencija; Mjere asimetrije; Mjere spljoštenosti. 4. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti; Pojam vjerojatnosti;Tipovi vjerojatnosti; Teorijska i empirijska vjerojatnost; Kontinuirane i diskontinuirane slučajne varijable; Funkcija vjerojatnosti; Distribucije vjerojatnosti; Klasifikacija distribucija vjerojatnosti I primjeri. Osnovni Cilj predmeta jest upoznavanje polaznika s temeljnim pojmovima statistike i statističkih procedura vezanih uz deskriptivnu statistiku. Studente se osposobljava za analiziranje, razumijevanje i praćenje znanstvene literature. Uvježbavanjem osnovnih statističkih procedura usvajaju se obrasci namijenjeni jednostavnoj statističkoj obradi i interpretaciji podataka. Ovo je temeljni pripremni predmet za sve ostale predmete, a posebno one iz korpusa metodologije. Polaznici se osposobljavaju za primjenu temeljnih statističkih modela i procedura u društvenim i srodnim znanostima, u ispitivanju javnoga mnijenja te u svim djelatnostima u kojima statistička analiza ima važno mjesto.
Obavezna literatura:

1. Petz, B. Osnove statistike za nematematičare. Zagreb : Šk. knjiga, 1997.

2. Serdar, V. i/ ili Šošić, I. Osnove statistike. Zagreb : Školska knjiga, (bilo koje izdanje).

Preporučena literatura:

3. Kolesarić, V., Petz, B. Statistički rječnik tumač statističkih pojmova. Zagreb : Naklada Slap, 1999.

4. Everitt, B. S. The Cambridge Dictionary of Statistics, 2nd ed., Cambridge : Cambridge University Press, 1992.

5. Vogt, W. P. Dictionary of Statistics & Methodology, 2nd ed. London : Sage Publications, Inc., 1998.

6. Blalock, H., M. Social Statistics. New York : McGraw Hill, 1979.

Ishodi učenja:

1. Definirati osnovne pojmove deskriptivne statistike

2. Prepoznati različite vrste varijabli u društvenim znanostima

3. Tablično i grafički prikazati podatke prikupljene kvantitativnim istraživanjem

4. Opisati prikupljene podatke primjerenim deskriptivnim pokazateljima

5. Razumjeti, znati primijeniti i interpretirati mjere centralne tendencije

6. Razumjeti, znati primijeniti i interpretirati mjere disperzije

7. Razumjeti, znati primijeniti i interpretirati mjere asimetrije i disperzije

8. Razumjeti osnove teorije vjerojatnosti i zakona velikih brojeva

9. Usvojiti osnovne vrste uzorkovanja i uzoraka u kvantitativnim istraživanjima

Legenda

  • P - Predavanja
  • M - Metodičke vježbe