Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijesni uvod u sociologiju

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić (S)

Opis predmeta:
Kolegij upoznaje studente s temeljnim filozofijskim pojmovima i općom povijesti filozofije od antike do suvremenih kretanja. Propituju se filozofijske discipline kao što su etika, spoznajna teorija, ontologija i metafizika. Posebna pozornost posvećena je filozofijama društva i politike i njihovom odnosu spram cjeline pojedinog filozofijskog nauka, kao i različitim protosociologijskim i utopijskim učenjima o društvu. Razmatra se i disciplinarni odnos sociologije spram današnje filozofije i suvremenih znanstvenih učenja. U seminarima čitaju se i interpretiraju odabrani tekstovi filozofa. Cilj: Upoznati studente s temeljnim filozofijskim pojmovima i učenjima, omogućiti interdsicplinarna povezivanja i osposobiti studente u elementarnim hermenutičkim vještinama i filozofijskim raščlambama.
Obavezna literatura:

1. Bilješke s predavanja koje se postavljaju na servis Omega

Platon: Država - 2. knjiga

Aristotel: Politika - odabrani odlomci

Akvinski: Izabrano djelo

Thomas More: Utopija - odabrani odlomci

Spinoza, B.: Teologijsko-politička rasprava - odabrani odlomci

Hobbes, Th.: Levijatan - odabrani odlomci

Barbarić, Damir (2016): Na izvoru demokracije, u: Godišnjak za filozofiju, ur. Boršić L., Jolić T. i Šegedin P. Filozofija politike: Nasljeđe i perspektive. Zagreb

John Locke: Pismo o toleranciji

Immanuel Kant: Esej 'Prema vječnom miru'

Th. Jefferson et al.: Deklaracija o neovisnosti, SAD, 1776.

skupina autora: Deklaracija o pravima čovjeka i građanina, 1789.

J. S. Mill: O granicama društvenog autoriteta nad pojedincem - 4. poglavlje u: Mill, John Stuart (1988). Izabrani politički spisi, Sv. 1.

skupina autora: Opća deklaracija o ljudskim pravima (1948.)

Žunec, Ozren: Humanistika za kraj povijesti. Matica hrvatska: Vijenac 572.

Ishodi učenja:

1. Definirati i opisati temeljne konceptualne pristupe razumijevanju društva tijekom povijesti, od antike do prosvjetiteljstva

2. Identificirati predsociologijske društvene pojmove i koncepte u njihovom povijesnom razvojnom slijedu, povezivati ih, poredbeno raščlanjivati i vrednovati

3. Uočavati i prepoznavati uvjetovanost mišljenja o društvu okvirima realnih čimbenika i stanja pojedinih društava tijekom različitih povijesnih razdoblja

4. Kritički tumačiti, procjenjivati i preispitivati neka suvremena društvena pitanja u kontekstu normativne i empirijske misli o društvu tijekom povijesti

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar