Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove sociološke statistike 2

Opterećenje:
15(M) + 45(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Benjamin Čulig

izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

Izvođači:

doc. dr. sc. Goran Koletić (M)

Opis predmeta:
Okvirni sadržaj predmeta: 1. Inferencijalna statistika Populacija I uzorak; Pojam i struktura statističkog testa; Parametrijski I neparametrijski testovi; Procjena parametara populacije; Procjena intervala pouzdanosti; Vrste statističkih hipoteza; Testiranje statističkih hipoteza; t-test; hi-kvadrat test; jednostavna analiza varijance; Odabrani neparametrijski testovi. 2. Korelacijska analiza Pojam korelacije; Vrste koeficijenata korelacije; Linearna korelacija; Krivilinijska korelacija; Model ilnearne regresije; Dijagram raspršenja; Regresijski pravci; Pearsonov koeficijent korelacije; Koeficijent determinacije; Pojam reziduala; Regresijske procjene; Spearmanov koeficijent rang-korelacije; Neparametrijske mjere asocijacije; Testiranje značajnosti koeficijenata korelacije; Parcijalna korelacija; Korelacija i kauzalna interpretacija; Multipla korelacija i regresija. 3. Osnovi teorije uzorka Pojam slučajnog uzorka; Vrste uzoraka; Konstrukcija uzorka; Sistematska pogreška; Procjena pogreške uzorkovanja i veličina uzorka; Stratificirani uzorci. Cilj: Osnovni Cilj predmeta jest upoznavanje polaznika s temeljnim pojmovima inferencijalne statistike, korelacijske analize i osnovnim pojmovima teorije uzorka. Polaznici se osposobljavaju za primjenu temeljnih statističkih modela i procedura u društvenim i srodnim znanostima, u ispitivanju javnog mnijenja te u svim djelatnostima u kojima statistička analiza ima važno mjesto.
Obavezna literatura:

1. Petz, B. Osnove statistike za nematematičare. Zagreb : Šk. knjiga, 1997.

2. Serdar, V. i/ ili Šošić, I. Osnove statistike. Zagreb : Školska knjiga, (bilo koje izdanje).

Preporučena literatura:

3. Kolesarić, V., Petz, B. Statistički rječnik tumač statističkih pojmova. Zagreb : Naklada Slap, 1999.

4. Everitt, B. S. The Cambridge Dictionary of Statistics, 2nd ed., Cambridge : Cambridge University Press, 1992.

5. Vogt, W. P. Dictionary of Statistics & Methodology, 2nd ed. London : Sage Publications, Inc., 1998.

6. Blalock, H., M. Social Statistics. New York : McGraw Hill, 1979

Ishodi učenja:

1. Postaviti valjane statističke hipoteze

2. Razumjeti centralni granični teorem i logiku zaključivanja s uzorka na populaciju

3. Odabrati i primijeniti statističke procjene primjerene različitim vrstama podataka/varijabli

4. Izvesti valjane zaključke utemeljene na statističkoj analizi, tj. generalizirati nalaze s uzorka na populaciju

5. Odabrati i primijeniti statističke testove primjerene različitim vrstama podataka i varijabli - testirati različite vrste hipoteza

6. Prezentirati rezultate statističke analize prema uobičajenim standardima u društvenim znanostima

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnove sociološke statistike 1 (odslušan)

Legenda

  • P - Predavanja
  • M - Metodičke vježbe