Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u znanstveno istraživanje

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

Izvor Rukavina, pred.

izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet

Izvođači:
Opis predmeta:
Kolegij obuhvaća slijedeće teme: - Znanost (Što je znanost; Razlikovanje znanstvena ­ neznanstvena spoznaja; Kodifikacija osnovnih principa znanosti.; Znanost i filozofija; Pretpostavke društvenih znanosti; Ciljevi znanosti ­ predviđanje, objašnjenje i kontrola; Odnos teorije i prakse, teorije i činjenica, teorije i empirijskog istraživanja) - Prema znanstvenom istraživanju (Izvori znanstvenog istraživanja; Strategija znanstvenog istraživanja; Proces istraživanja i njegove osnovne faze) - Jezik i znanost (Pojmovi i definicije; Tipologije; Konstrukcija deskriptivnih sistema; Preliminarna klasifikacija; Generalizacija na temelju velikog broja situacija; Razvojni stupnjevi ili stupnjevi na kontinuumu; Tipologija kao interakcioni efekt varijabli; Redukcija, substrukcija i transformacija) - Mjerenje (Opći problemi mjerenja; Opći principi mjerenja Osnovne mjerne tehnike skale, indeksi, pojmovna analiza) - Hipoteze - Osnovni principi uzorkovanja - Istraživačke strategije (Kvantitativna i kvalitativna istraživačka strategija. Cilj: Upoznavanje s temeljnim problemi metodologije znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima kao i razumijevanje temeljnih principa istraživačkih postupaka u metodologiji društvenih znanosti koje omogućuje razumijevanje i predstavljanje (prikaz) znanstvenih istraživanja.
Obavezna literatura:

1. Vujević, M. Uvođenje u znanstveni rad. Zagreb : Informator, 1986.

2. Supek, R. Ispitivanje javnog mnijenja : Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1981. (ili druga izdanja). Odabrana poglavlja.

3. Zvonarević, M. Socijalna psihologija, Zagreb : Školska knjiga. 1974. Dio II., str. 59 ? 181.

4. Milić, V. Sociološki metod. Beograd : Nolit, 1965. (ili druga izdanja). Pogl. VI-XVI.

5. Šušnjić, Đ. Kritika sociološke metode. Niš : Gradina, 1973.

Preporučena literatura:

6. Elster, J. Uvod u društvene znanosti. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2000.

7. Kuvačić, I. Rasprave o metodi. Zagreb : Naprijed, 1988.

8. Merton, R. K. O teorijskoj sociologiji. Zagreb : CDD, 1979.

9. Đurić, M. Problemi sociološkog metoda. Beograd : Savremena škola, 1962. Poglavlja V i VI.

10. T. Kuhn Struktura znanstvenih revolucija. Naklada Jesenski i Turk ; HSD Zagreb, 1999.

11. Eckberg, D. L., Hill, L. Koncept paradigme i sociologija. // Revija za sociologiju. 3(1988).

12. Feyerabend, P. Protiv metode. Sarajevo : Veselin Masleša, 1987.

Legenda

  • P - Predavanja