Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest ranih civilizacija

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Jasmina Osterman

Izvođači:

doc. dr. sc. Inga Vilogorac Brčić (P)

prof. dr. sc. Boris Olujić (P)

doc. dr. sc. Jasmina Osterman (P)

Opis predmeta:
Studentske obaveze (ispit, način praćenja kvalitete i uspješnosti rada): Maksimalan iznos 100 bodova (interna jedinica uspješnosti studenta), minimalan 60 bodova. Pismeni ispit donosi najviše 50 bodova; evaluacija rada na seminaru (aktivnost i kvaliteta pisanog rada), najviše 30 bodova; aktivnost studenta (praćenje nastave, sudjelovanje u terenskoj nastavi, pohađanje konzultacija itd.), najviše 20 bodova. Uloga kolegija: Kolegij je dio cjeline preddiplomskog studija povijesti na Odsjeku za povijest. U okviru kolegija radimo na najstarijim razdobljima povijesti čovječanstva, prije svega na prostoru starog Istoka. Korištene metode: Interaktivni pristup, upućivanje studenata na praktičan rad te izradu pisanih radova i eseja, praktični rad na predmetnim izvorima, terenska nastava. Sadržaj kolegija upućuje nas na interdisciplinarni pristup. Opseg gradiva, specifična tematika, upućenost na rezultate arheologije, antropologije, etnologije, različitih prirodnih znanosti, postavljaju pred studenta velike zahtjeve. Prije svega radi se o potrebi teorijske osposobljenosti za razumijevanje razvoja civilizacije, od samih njenih početaka. Predloženi način rada traži i od studenta i nastavnika stalnu aktivnost i međusobnu suradnju Kolegijem se komparativno, dijakronijski i sinkronijski, prati povijesni razvitak nekoliko najstarijih civilizacijskih žarišta, poput Egipta, Mezopotamije, Sirije, Irana, Anadolije i istočnog Sredozemlja. Naglasak nije na faktografskom pregledu, već na razumijevanju povijesnih procesa, promjena, kontinuiteta i diskontinuiteta čovjekovog trajanja u prostoru. Predavanja daju pregled međusobno povezanih pojava, poput tehnološkog razvitka, urbanizacije, prometnog povezivanja, nastajanja globalnih imperija, problema etniciteta i etničkog identiteta, konceptualizacije religijskog i mitološkog svijeta i dr. Seminar tematski prati predavanja i ujedno ih problematizira. Seminar omogućuje praktičan rad na razumijevanju i intepretaciji različitih literarnih i arheoloških izvora, a pretpostavlja i promišljanje mogućih metodoloških pristupa i teorijskih modela. U izvođenju nastave predviđena je i terenska nastava (rad u Arheološkom muzeju i Muzeju Mimara u Zagrebu, u NSK, posjet prigodnim, tematski bliskim izložbama i sl.) Cilj je kolegija da osposobi studente za razumijevanje najvažnijih procesa u dugom povijesnom trajanju prostora, na kojem nastaju prva organizirana društva. Kolegijem ih upoznajemo s osnovnom terminologijom i kronologijom, ali i suvremenim paradigmama i mogućim teorijskim i praktičnim pristupima u istraživanju najstarije povijesti čovječanstva.
Obavezna literatura:

1. Povijest svijeta (The Times), Zagreb 2002, Hena Com, 16-67

2. F. BOURBON, Drevne civilizacije. Velike kulture svijeta, Zagreb 2002, Mozaik knjiga, 92-268

3. A. SILIOTTI, Egipat. Hramovi, bogovi, ljudi, Zagreb 1999, Mozaik knjiga

4. S. KOCHAV, Izrael. Zemlja i njezin sjaj, Zagreb 2000, Mozaik knjiga

5. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb 2004, FF Press

Preporučena literatura:

6. The Cambridge Ancient History 1-3, Cambridge 2002, Cambridge University Press (odabrana poglavlja)

7. H. Crawford, Sumer and Sumerians, Cambridge 1994, University Press

8. Herodot, Povijest (prev. D. ŠKILJAN), Zagreb 2000, Matica Hrvatska (odabrana poglavlja)

Legenda

  • P - Predavanja