Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Fonetika i fonologija talijanskog jezika

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki

Izvođači:

prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki (S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Cilj je ovoga kolegija upoznavanje fonološkog sustava talijanskog jezika, napose onih segmenata u kojima se razlikuje od hrvatskoga. Sadržaj kolegija: Kolegij je podijeljen u tri modula: a) uvod u fonetiku i fonologiju (1 h predavanja): definicija jezika i govora, glavne odrednice te definicije, određenje predmeta proučavanja fonetike i fonologije (odnos između fonema i njihovih glasničkih ostvarenja); b) talijanska fonologija (1 h predavanja): fonologija glasa, prikazi konsonantizma i vokalizma,, fonologija riječi, minimalni parovi, geminate, alofoni, prozodija, završni sljedovi, slog, mjesto naglaska, fonologija izričaja; c) na seminarima (1 h tjedno) analiziraju se fonološki sustavi talijanskog i hrvatskog jezika, te važnije regionalne karakteristike sustava u odnosu na standard. Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave, izrada seminarskih radova, kolokviji tijekom nastave na seminarima, redovito obavljanje zadataka (analize talijanskog fonološkog sustava i njegova supostavna analiza s hrvatskim).
Obavezna literatura:

1. Muljačić, Žarko: Opća fonologija i fonologija suvremenoga talijanskog jezika, Zagreb 1972.

2. Jernej, Josip: Fonetica italiana e nozioni di metrica, Zagreb 1977.

3. Dardano, Maurizio & Pietro Trifone: Grammatica italiana con nozioni di metrica, (poglavlje "Fonologia"), Bologna 1989.

Preporučena literatura:

4. Tekavčić, Pavao: Grammatica storica dell'italiano, vol. 1 Fonetica, Bologna, il Mulino 1972

5. Nespor, Marina: Fonologia, Bologna, Il Mulino 1993

6. Canepari, Luciano: Manuale di pronuncia italiana, Bologna, Zanicchelli 2004

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar