Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u materinski i inojezični hrvatski

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Zrinka Jelaska

Izvođači:

prof. dr. sc. Zrinka Jelaska (P, S)

Opis predmeta:
Svrha: Znanje o tijeku usvajanja hrvatskoga kao materinskoga jezika (J2) i osnovnim obilježjima ovladavanja inojezičnim hrvatskim (J2), osposobljenost za pristup pisanoj građi koja se bavi tim područjem i prikupljanje vlastite građe materinskoga i inojezičnoga hrvatskoga. Sadržaj: Jezik i jezične djelatnosti. Teorije usvajanja jezika. Ovladavanje jezikom: učenje i usvajanje. Usvajanje materinskoga jezika. Hrvatski kao materinski jezik. Drugi jezik. Dvojezičnost. Drugi jezik. Strani jezik. Inojezični hrvatski: hrvatski kao drugi i hrvatski kao strani jezik. Ovladavanje hrvatskim kao J2. Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom. Službeni jezik, državni jezik, manjinski jezik. Višejezičnost.
Obavezna literatura:

1. Jelaska, Z.i sur. (2005) Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada (str. 11-124, 186-195, 277-286).

2. Jelaska, Z. (2007) Teorijski okviri jezikoslovnomu znanju u novom nastavnom programu hrvatskoga jezika za osnovnu školu u Češi, M. i Barbaroša-Šikić, M. (ur.) Komunikacija u nastavi hrvatskoga jezika: Suvremeni pristupi poučavanju u osnovnim i srednjim šk

3. Jelaska, Z, Musulin, M. (2011) Slovo i slovopis španjolskoga i hrvatskoga jezika, LAHOR VI/12: 211-239.

4. Prebeg-Vilke, M. (1991) Vaše dijete i jezik: materinski, drugi i strani, Zagreb, Školska knjiga.

5. članci iz časopisa LAHOR (dostupan na portalu hrcak.srce.hr

6.

Preporučena literatura:

7. Anđel, M. i sur. (2000) Acquisition of Verbs in Croatian, French and Austrian German-an outline of comparative analysis, Zagreb, Suvremena lingvistika 1-2, 49-50, 5-25.

8. Cvikić, L., Jelaska, Z. (2007) Morfološka raslojenost imenica u svjetlu inojezičnoga hrvatskoga, Riječ. 13, 2; 66-78.

9. Gass, S, Selinker, L. (2001) Second Language Acquisition - An introductory Course, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London

10. Jelaska, Z., Cvikić, L. (2009) Teaching of Croatian as a second language to young learners - Minority language speakers and their Croatian competence, u M. Nikolov (ur.) Early Learning of Modern Foreign Languages: Processes and Outcomes, Briston-Buffalo-Toronto: Multilingual Matters, 46-62.

11. Steinberg, D. D., H. Nagata i D. P. Aline (2001) Psycholinguistics, Essex, Pearson Education Limited, 1-50

12. Jelaska et al (2014) Hrvatski kao ini B2 - ispitni katalog

13. Jelaska, Z. (2005) Ovladavanje jezikom: izvornojezična i inojezična istraživanja, Lahor 3, 86-99.

14. Kuvač, J. i Cvikić, L. (2003) Obilježja dječje gramatike na primjeru imeničke morfologije, Rijeka, Riječ, 9, 2, 19-30.

15. Kuvač, J. i Cvikić, L. (2002) Pridjevi u ranome dječjem razvoju: utjecaj pjesama, priča i razbrajalica, u: Vodopija, I. (ur.) Dijete i jezik danas, Osijek, Sveučilšte J.J. Strossmayera Visoka učiteljska škola, 95-114.

16. Kovačević, M., Jelaska, Z. i Brozović, B. (1998) Comparing Lexical and Grammatical Development in Morphologicaly Different Languages, Aksu Koc et a. (eds.) Perspectives on Language Acquisition, Bogazici University Printhouse, Istanbul, 368-383.

17. Pavličević-Franić, D. (2006) Jezičnost i međujezičnost između sustava, podsustava i komunikacije, Lahor 1, 1-15.

18. Težak, S. (2002) Dijete i jezik, u Vodopija, I. (ur.) Dijete i jezik danas, zbornik radova, Osijek, 13-42.

19. Vijeće Europe (2005) Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje, Zagreb, Školska knjiga.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar