Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Grčki tečaj II

Opterećenje:
30(S)
Nositelji:

mr. sc. Ninoslav Zubović, v. lekt.

Izvođači:
Opis predmeta:
Obrađuju se deklinacija pridjeva (O- i A- dekl.), slaganje imenice i atributa, imenski predikat, komparacija pridjeva i priloga, zamjenice i glavni brojevi do 10; u okviru konjugacije tumače se aktivni i medijalni indikativi prezenta, imperfekta, futura, aorista, perfekta i pluskvamperfekta glagola na -o. Kao predložak za rad služe pojedinačne rečenice ili kraći tekstovi iz udžbenika ili drugi tekstovi koji se dijele na satu.
Obavezna literatura:

1. Kao za Grčki tečaj I.

2. Kao za Grčki tečaj I.

Preduvjeti za upis predmeta:

Grčki tečaj I (položen)

Legenda

  • S - Seminar