Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srednjovjekovna Venecija

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Borislav Grgin

Izvođači:
Opis predmeta:
Sadržaj: Temeljne povijesne pojave, strukture i procesi mletačke srednjovjekovne povijesti. Gospodarstvo, društvo, politika i kultura u Veneciji u srednjem vijeku. Organizacija i izgled grada. Demografska kretanja u Veneciji u srednjem vijeku. Uloga Venecije kao pomorske i trgovačke sile na prostoru Jadrana i čitavoga Sredozemlja, poglavito njegova istočnog dijela. Upravna organizacija, organi i tijela vlasti i odlučivanja u Veneciji. Privredne djelatnosti; obrt, lokalna, regionalna i međunarodna trgovina, bankarstvo, manufakture. Društvena uloga i značaj bratovština i korporacija. Likovna umjetnost, arhitektura, graditeljstvo, školstvo, znanost i filozofija u srednjovjekovnoj Veneciji. Međunarodni odnosi Mletačke Republike u srednjem vijeku. Kompetencije: Stjecanje znanja o mletačkoj povijesti srednjega vijeka, o njenim temeljnim pojavnostima, društvenim strukturama i procesima. Bolje poznavanje povijesti jadranskog i sredozemnog bazena kao širega konteksta hrvatske srednjovjekovne povijesti. Osposobljenost u većoj mjeri za komparativni pristup povijesti Hrvatske i zemalja u okruženju u razdoblju srednjega vijeka. Poticaj razvoju kulture povijesnog mišljenja te uklanjanju stereotipa, neutemeljenih predodžbi i mitskih predodžbi o ulozi Mletačke Republike u oblikovanju društvenih struktura i procesa hrvatske srednjovjekovne povijesti. Način rada: Nastava će se odvijati kroz predavanja. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje sekundarne literature s Interneta te njenu prezentaciju na satu. Način polaganja ispita i provjere znanja: Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po zavšetku nastave. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Uspjeh na ispitu se javno oglašava, a na kraju ispitnog roka provodi se evaluacija od strane studenata.
Obavezna literatura:

1. Charles Diehl, Mletačka Republika, Tipex, Zagreb 2006, str. 7-112, 124-134.

Preporučena literatura:

2. Frederic Chapin Lane, Venice: a maritime republic, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1973.

3. Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka: povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb 2001.

4. Lovorka Čoralić, Hrvatski prinosi mletačkoj kulturi: odabrane teme, Dom i svijet, Zagreb 2003.

5. Lovorka Čoralić, Kraljica mora s lagunarnih sprudova: povijest Mletačke Republike, Meridijani, Samobor 2004.

6. www.fordham.edu/halsall/source/dogesvenice.html

7. www.fordham.edu/halsall/source/1198popevenz.html

8. www.fordham.edu/halsall/basis/villehardouin.html

Legenda

  • P - Predavanja