Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Borislav Grgin

Izvođači:

prof. dr. sc. Borislav Grgin (P)

Opis predmeta:
Sadržaj: Temeljne povijesne pojave, strukture i procesi rumunjske srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti. Geneza političkih i državnih tvorevina na rumunjskom prostoru te proces njihova postupnog okrupnjavanja. Razdoblje postojanja kneževina u Transilvaniji, Vlaškoj i Moldaviji. Vjerska povijest rumunjskih zemalja. Kristijanizacija navedenog prostora. Stvaranje srednjovjekovne crkvene organizacije i crkveni raskol. Osamostaljenje pravoslavnih crkava u navedenim zemljama i pojava Reformacije u Transilvaniji. Kulturna povijest rumunjskih zemalja. Uloga i djelovanje manastira kao središta pismenosti i kulture. Promjene u ranonovovjekovnom razdoblju. Začeci rumunjskih nacionalnointegracijskih pokreta i ideologija te nacionalne svijesti. Počeci procesa modernizacije društava u Vlaškoj i Moldaviji tijekom 18. stoljeća, za vrijeme takozvanog fanariotskog režima. Kompetencije: Upoznavanje studenata s prostorom rumunjskih zemalja u srednjem i ranom novom vijeku kao tipičnim perifernim prostorom na jugoistoku Europe. Stjecanje znanja o rumunjskoj povijesti do kraja 18. stoljeća, o njenim temeljnim pojavnostima, društvenim strukturama i procesima. Bolje poznavanje povijesti jugoistočne Europe kao širega konteksta hrvatske srednjovjekovne i ranonovovjekovne povijesti. Osposobljenost u većoj mjeri za komparativni pristup povijesti Hrvatske i zemalja u okruženju u razdoblju do kraja 18. stoljeća. Poticaj razvoju kulture povijesnog mišljenja te uklanjanju mogućih stereotipa, neutemeljenih predodžbi ili mitskog gledanja na povijest nama nedovoljno poznatih dijelova regionalnog okruženja. Način rada: Nastava će se odvijati kroz predavanja. Studenti će povremeno kao zadaću dobiti čitanje sekundarne literature s Interneta te njenu prezentaciju na satu. Način polaganja ispita i provjere znanja: Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (20%) te na temelju ocjene iz pismenoga ispita (80%) koji će se provesti po zavšetku nastave. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Uspjeh na ispitu se javno oglašava, a na kraju ispitnog roka provodi se evaluacija od strane studenata.
Obavezna literatura:

1. Borislav Grgin, Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku, FF press, Zagreb 2006.

Preporučena literatura:

2. Peter F. Sugar, Southeastern Europe under Ottoman Rule, 1354-1804, University of Washington Press, Seattle-London 1993, str. 113-167.

3. Jean W. Sedlar, East Central Europe in the Middle Ages 1000-1500, University of Washington Press, Seattle-London 1994, passim (vidjeti index na str. 528-556).

4. Kurt W. Treptow (ur.), A History of Romania, The Center for Romanian Studies, The Romanian Cultural Foundation, Ia?i 1996, str. 51-227.

Legenda

  • P - Predavanja