Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u čitanje starih karata

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mirela Altić

Izvođači:
Opis predmeta:
Ciljevi kolegija: Cilj kolegija je studentima predstaviti osnovne osobine starih zemljopisnih karata, te mogućnosti njihova korištenja kao izvor za hrvatsku povijest. Analizom kartografskih izvora, studenti će razvijati vještinu čitanja starih karata kao i pravilno razumijevanje njihova sadržaja. Sadržaj: Karte su vjerodostojan dokument prostora i vremena u kojem su nastale, te kao takve čine važan izvor podataka za različite povijesno-geografske analize. Kartografski izvori osobito su važni u proučavaju čovjeka u njegovoj prirodnoj sredini, odnosno međuovisnosti povijesnih zbivanja na stanje i transformaciju prirodnog i kulturnog pejsaža, stavljajući naglasak na dinamičku kategoriju prostora. Kolegij daje osnovni pregled načina prikazivanja pojedinih elemenata na starim kartama te razvoja kartografskog predočavanja hrvatskih zemalja od starog vijeka do ranog novog vijeka. Posebno će se analizirati osobine pojedinih nacionalnih kartografija koje su se bavile predočavanjem hrvatskog prostora (mletačka, osmanska, habsburška, francuska, njemačka). Sučeljavanjem habsburških, osmanskih i kartografskih izvora, omogućena je identifikacija transformacije prirodnog i kulturnog pejsaža kao interakcije čovjek ? priroda u specifičnim povijesnim uvjetima, te uočavanje različitosti u viđenju istog problema (?mi? i ?oni?). Na taj način, kolegij će ukazati na značaj komparativne analize starih karata, kao vjerodostojnog izvora za proučavanje hrvatske povijesti. Studentske obaveze: Pratit će se i ocjenjivati pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi (rasprave). Po završetku semestra studenti će polagati usmeni ispit. Usmeni ispit provodit će se po završetku semestra te ocjenjivati. Završna ocjena bit će izvedena na temelju ocjene pojedinačnih doprinosa u nastavi (50%) te na temelju ocjene usmenog ispita (50%).
Obavezna literatura:

1. Slukan Altić, Mirela (2003): Povijesna kartografija: kartografski izvori u povijesnim znanostima. Izdavačka kuća ?Meridijani?, Samobor.

Preporučena literatura:

2. Lovrić, Paško (1982): Opća kartografija. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.

3. Lago, Luciano (1996): Stare karte Jadrana. Izdavačka kuća C.A.S.H, Pula

4. Pandžić, Ankica (1988): Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske. Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb.

5. Black, Jeremy (2000): Maps and History: Construction Images of the Past. Yale University Press, New Haven and London.

Legenda

  • P - Predavanja