Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poganski Ilirik

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: upoznati studente - s načinom opremanja i strukturiranja kritičkog aparata ranonovovjekovne historiografije; - s metodama pripreme takvih djela za moderno kritičko izdavanje i za prevođenje; - s osobitostima prikaza najstarije povijesti hrvatskog povijesnog prostora u takvim djelima. Usporedbom ondašnjih i današnjih postignuća poučiti studente o značajkama razvitka povijesnih znanosti na polju stare povijesti od 16. do 19. st. Sadržaj: prapovijest i stara povijest ilirskih populacija i pokrajina rimskog Ilirika u novovjekovnoj latinističkoj historiografiji, osobito u djelima hrvatskih autora. Način rada: predavanja, vježbe u kritičkoj obradi starih historiografskih djela i oblikovanju popratnog aparata, usporedba su modernim djelima o istoj problematici, rasprava o metodama i poteškoćama u radu, prezentiranje studentskih radova, terenska nastava. Način provjere znanja: permanentno praćenje i valoriziranje rada i tijekom nastave; završni razgovor. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: anonimna pisana anketa na završetku programa.
Obavezna literatura:

1. Ioannes Lucius, De Regno Dalmatiae et Croatiae / Ivan Lučić, O Kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske, B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, M. KURELAC et al., Zagreb: VPA 1986.

2. Kažimir LUČIN, 'O tvorcima djela Illyricum sacrum', Kultura 19/1995 (26/27), 37-52

3. Kažimir LUČIN, predgovor i oprema u Daniel Farlati, Hvarski biskupi; s dodacima i ispravkama J. Coletija, Split: Književni krug 2004.

4. Mavro Orbin, Kraljevstvo Slavena, S. HUSIĆ, F. ŠANJEK, Zagreb: Golden marketing, Narodne novine 1999.

5. Aeneas Silvius Piccolomini, Historia Bohemica, J. HEJNIC - M. ROTHE, Köln, Weimar, Wien: Bohlau 2005.

6. Vincentius Priboevius, De origine successibusque Slavorum / Vinko Pribojević, O podrijetlu i zgodama Slavena, G. NOVAK, V. GORTAN, Split: Književni krug 1991.

7. Vincentius Priboevius, De origine successibusque Slavorum / Vinko Pribojević, O podrijetlu i slavi Slavena, V. GORTAN, P. KNEZOVIĆ, M. KURELAC, Zagreb: Golden marketing, Narodne novine 1997.

8. Aleksandar STIPČEVIĆ, Iliri: Povijest, život, kultura, Zagreb: Školska knjiga , uvodno poglavlje o povijesti iliroloških studija

Legenda

  • P - Predavanja