Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociologija sela

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Izvođači:

Vladimir Ivanović (S)

Bruno Šimac, mag. (S)

doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak (S)

Opis predmeta:
Ciljevi i očekivani ishodi kolegija: Upoznati osnovne procese u selu tijekom druge hrvatske modernizacije. Predmetna nastava omogućuje studenti/ca/ma stjecanje dodatnih teoretskih i empirijskih znanja iz područja posebne sociologije, koja će pridonijeti boljem razumijevanju socijalnih promjena u prostornoj organizaciji društva u ruralnoj prošlosti i suvremenosti. Osim znanja o teoretskim pristupima stječu se i konkretna znanja o sociokulturnim obilježjima ruralnog društva, posebno hrvatskog. Polaznici postižu veću stručnu kompetentnost u tumačenju društvenih promjena i ruralnog razvoja, te u sudjelovanju u empirijskim istraživanjima. Sadržaj kolegija po tjednima: 1. Upoznavanje s programom, literaturom i seminarskim temama kolegija. 2. Važnost poljoprivrede i ruralnog života. 3. Zašto interes za ruralnu sociologiju. 4. Pristup razumijevanju ruralnosti. 5. Hrvatsko ruralno nasljeđe; institucionalni razvoj sociologije sela. 6. Selo u dihotomijama i tipologijama (Tönnies; antropološka, arheološka i tehnološka tradicija). 7. Ruralni razvoj - promjene i istraživački pristupi. 8. 1. kolokvij 9. Promjene agrarne strukture; slojna struktura sela - društvene grupe. 10. Deagrarizacija, ruralne migracije i posljedice. 11. Demografske promjene; seoska obitelj. 12. Život na selu: religioznost, običajnost, svakodnevica. 13. Selo u tranzicijskim promjenama. 14. 2. kolokvij. 15. Završno predavanje: perspektive sela i ruralnosti u globalnom svijetu.
Obavezna literatura:

1. Šuvar, S. Sociologija sela, 1. knjiga. Zagreb : Školska knjiga, 1988.

2. Mendras, H. Seljačka društva. Elementi za jednu teoriju seljaštva. Zagreb : Globus, 1986.

3. Cifrić, I. Ruralni razvoj i modernizacija. Zagreb : IDIS, 2003. (pogl. I i IV).

Preporučena literatura:

4. Bićanić, R. (1996). Kako živi narod. Zagreb: Globus, Pravni fakultet u Zagrebu.

5. Puljiz, V. Eksodus poljoprivrednika. Zagreb : IDIS, 1977.

6. Rogić, I. i M. Štambuk (ur.). Duge sjene periferije. Zagreb : Institut drušvenih znansoti "Ivo Pilar".

7. Rogers, E. M., Burdge, R. J. Social Change in Rural Societies. New York : Prentice-Hall, Inc., 1972.

8. Sorokin, P. A., Zimmerman, C. C., Galpin, C. A Systematic Source Book in Rural Sociology. New York : Russel & Russel, 1965. Vol. 1-3.

Ishodi učenja:

1. Razlikovati i dati primjere za ključne koncepte i teorije iz područja sociologije sela određenih sadržajem kolegija

2. Kritički prosuđivati i dati vlastite zaključke o temama iz sociologije sela na temelju usvojenih znanja

3. Analizirati, vrjednovati i interpretirati postojeća empirijska istraživanja

4. Osmisliti, planirati i provesti teorijsko ili empirijsko istraživanje manjeg obima

5. Osmisliti i prezentirati seminar iz sociologije sela na temelju literature ili provedenog istraživanja manjeg obima

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar