Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Mediji i društvo

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Helena Popović

Izvođači:

doc. dr. sc. Helena Popović (S)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija: Upoznati studentice i studente s osnovnim teorijskim i istraživačkim pristupima u okviru medijskih studija. Osposobiti ih za razumijevanje medijsko-komunikacijskih fenomena u društvu iz primarno sociološke, ali i šire interdisciplinarne perspektive društvenih i humanističkih znanosti. Potaknuti da osvijeste značaj i ulogu medija u širem društvenom kontekstu. Sadržaj kolegija: Sadržaj kolegija zamišljen je u tri cjeline: u prvom dijelu bavit ćemo se situiranjem medijskih studija u području društvenih i humanističkih znanosti, sa fokusom na sociologiju medija. U drugom dijelu obradit ćemo osnovne komponente medijski posredovane komunikacije koje ujedno čine i okosnicu u medijskoj teoriji: medijske industrije (produkcija), medijske tehnologije, medijski sadržaji te medijske publike/korisnike. Ovdje ćemo obraditi i širu povezanost medija sa drugim društvenim institucijama. U trećem dijelu upoznat ćemo se s različitim teorijsko-istraživačkim pristupima u dijakronijskoj perspektivi. Ova cjelina uključuje i kratak pregled metoda istraživanja koje se najčešće koriste u okviru medijskih studija.
Obavezna literatura:

1. Briggs, A., Burke, P.: A Social History of the Media, Polity Press, 2005 (poglavlja II, III, VI).

2. Castells, M.: Uspon umreženog društva. Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura, Svezak I, Golden marketing, Zagreb, 2000 (predgovor /Mreža i sebstvo/ i poglavlje I).

3. Kunczik, M., Zipfel, A.: Uvod u znanost o medijima i komunikologiju, Zaklada Friedrich Ebert Zagreb, 2006 (poglavlja I, II).

4. Thompson, J. B.: The Media and Modernity, A Social Theory of the Media, Polity Press and Blackwell Publishers, Cambridge, Oxford, 1995 (poglavlja I, II).

1. Baran J. Stanley i Davis K. Dennis (2012): Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future

2. Chayko, Mary (2018): Superpovezani: Internet, digitalni mediji i tehno-društveni život

3. Milivojević, Snježana (2015): Mediji, ideologija i kultura

Preporučena literatura:

5. Bertrand, I., Hughes, P.: Media Research Methods, Palgrave Macmillan, 2004.

6. Bourdieu, P.: ?O televiziji?, u Europski glasnik, Godište X., br. 10, Zagreb, 2005., str. 271-308.

7. Castells, M.: Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura, Golden marketing, Zagreb, 2000.

8. Castells, M.: Internet galaksija: razmišljanja o internetu, poslovanju I društvu, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.

10. Debray, R.: ?Uvod u mediologiju? u Europski glasnik, Godište X., br. 10, Zagreb, 2005., str. 323-337.

11. Habermas, J.: The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT Press, 1991.

15. Morley, D.: Television, Audiences and Cultural Studies, Routledge, London, 1992.

16. Shields, R.: Kulture interneta. Virtualni prostori, stvarne povijesti I živuća tijela, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.

19. Williams, R.: Television. Technology and Cultural Form, Fontana, Glasgow, 1974.

Ishodi učenja:

1. Definirati i klasificirati ključne koncepte u okviru medijskih studija.

2. Usporediti teorijsko-istraživačke pristupe u području medijskih studija.

3. Spoznati različite aspekte društvene uloge i funkcije medija.

4. Opisati specifičnosti medijskih sustava.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar