Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest lingvističkih teorija

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac

Izvođači:

dr. sc. Davor Krsnik (P, S)

Opis predmeta:
Osnovni je cilj kolegija ponuditi pregled razvoja jezikoslovne misli od antike pa sve do početka i prve polovine dvadesetoga stoljeća. U prvoj se cjelini kolegija obrađuju zasade gramatike i filologije u Grka i Rimljana te njihov utjecaj na srednjovjekovnu i renesansnu Europu, dočim se u drugoj cjelini obrađuje postanak lingvistike kao zasebne znanosti odvojene od njezinih filozofskih i filoloških temelja. Poredbom i prosudbom različitih modela gramatičkoga opisa te gajenjem rasprave studente se nastoji privesti samostalnom kritičkom promišljanju tema u jezikoslovlju.
Obavezna literatura:

1. Škiljan, D. (1992), Dijalog s antikom, Latina et Graeca, Zagreb, str. 13-18, 19-23.

2. Škiljan, D. (1995), Varon i Kvintilijan, dva antička lingvista, Latina et Graeca, Zagreb, str. 7-70.

3. Tračanin, D. (1995), Gramatičko umijeće, prev. Dubravko Škiljan, str. 45-200; 300-372.

4. Lancelot, C. et Arnauld, A. (2000), Opća i obrazložbena gramatika Port-Royala, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, str. 7-24; 89-99; 157-165; 207-225; 315-329.

5. Humboldt, W. (2010), O raznolikosti gradbe ljudskih jezika i o njezinu utjecaju na duhovni razvoj čovječanstva, Alfa, Zagreb, str. 72-94.

6. Jakobson, R. (2008), O jeziku, Disput, Zagreb, str. 105-116, 117-147, 155-175.

7. Sapir, E. (2013), Jezik: uvod u istraživanje govora, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, str. 49-67; 67-95; 95-115.

8. Glovacki-Bernardi et al. (2001), Uvod u lingvistiku, Školska knjiga, Zagreb, str. 9-52; 75-153; 155-190.

9. Robins, H. R. (1967), A Short history of linguistics, Longman, London, str. 1-62; 68-126; 134-153; 198-233.

Preporučena literatura:

10. Harris, R. et Taylor, T. J. (1997), Landmarks in linguistic thought I, The Western tradition from Socrates to Saussure, Routledge, London.

11. Joseph, J. E., Love, N. et Taylor, T. J. (2001), Landmarks in Linguistic Thought II, The Western tradition in the twentieth century, Routledge, London.

12. Sampson, G. (1980), Schools of Linguistics, Competition and evolution, Hutchinson, London.

13. Koerner, E. F. K. (2007), Jezikoslovna historiografija, Naklada Tusculum, Zagreb.

14. History of Linguistics, Vol. IV: Nineteenth-Century Linguistics, (1998), Giulio Lepschy (ur.), Longman, London.

15. Allan, K. (2009), The Western Classical Tradition in Linguistics, UK: Equinox Publishing Ltd, Oakville.

Ishodi učenja:

1. razviti vlastiti pristup jeziku ravnajući se prednostima i nedostacima jezikoslovnih škola u povijesti

2. stvoriti predodžbu o sastavljanju gramatike te o važnosti gramatičkoga opisa u okviru kulture

3. definirati temeljne kategorije, pojmove i probleme jezikoslovnih teorija od antike do suvremenoga doba

4. objasniti različite modele gramatičkoga opisa, odnosno različite tipove pristupa jeziku

5. primijeniti određeni model ili teoriju pri samostalnom istraživanju

6. ustanoviti teorijsku pozadinu i pristup znanstvenih radova iz područja jezikoslovlja

7. kritički prosuđivati polazišta, argumentacijsku strukturu i opisnu valjanost modela i teorija opisa u jezikoslovlju

8. konstruirati vlastito viđenje pojedinačnih problema jezikoslovlja na osnovi različitih pristupa i ponuđenih rješenja

Preduvjeti za upis predmeta:

Opća lingvistika (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar