Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Korpusna lingvistika

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Marko Tadić

Izvođači:

dr. sc. Matea Filko (S)

Opis predmeta:
Definicija korpusa, uloga korpusa u istraživanju jezika, računalno podržan korpus, povijest korpusnih istraživanja u svijetu i u nas, tipovi korpusa, postupci u sastavljanju korpusa, postupci pretraživanja korpusa, postupci obradbe korpusa (obilježavanje, statistička obrada), abecedni i frekvencijski rječnici, konkordancije, praktičan rad na pretraživanju korpusa: Hrvatskoga nacionalnoga korpusa i drugih (nacionalnih) korpusa.
Obavezna literatura:

1. Biber, D. (1998) Corpus Linguistics: Investigate Langauge Structure and Use, CUP, Cambridge.

2. Kennedy, G.: Introduction to Corpus Linguistics, Longman, London 1998.

3. McEnery, T. & Wilson, A. Corpus linguistics, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh 1996, 2001

4. Sinclair, J.: Corpus, concordance, collocation, Oxford University Press, Oxford 1991

5. Tadić, M.: ?Računalna obradba hrvatskih korpusa: povijest, stanje i perspektive?, Suvremena lingvistika 43 44, 1997.

6. Tadić, M.: Jezične tehnologije, Exlibris, Zagreb 2003.

7. Tognini-Bonelli, E.: Corpus Linguistics at Work, Benjamins, Amsterdam 2001.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar