Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Lingvistika i njezini dijalekti

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Milorad Pupovac

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Milorad Pupovac (P)

dr. sc. Jana Jurčević (P, S)

Opis predmeta:
Prikaz svojevrsne dijalektalizacije lingvistike, odnosno znanja o jeziku koja više nisu predstavljena jedinstvenim ?dijalektom? znanosti o jeziku. Na primjerima odabranih tekstova prikazat će se razvoj različitih lingvističkih disciplina i njihovih glavnih predstavnika što se javljaju u opreci prema strukturalnoj lingvistici, od sociolingvistike do kognitivne lingvistike. U kolegiju Jezik u društvenom kontekstu bit će prikazane osnovne teorije o međusobnoj uvjetovanosti jezika i društva, poput Fergusonove diglosije, Gumperzove govorne zajednice, Hymesove etnografije komunikacije, Labovljeve socijalne uvjetovanosti jezičnih promjena, Bernsteinove teorije jezičnih kodova ili Klossove teorije jezičnog planiranja.
Obavezna literatura:

1. Škiljan, Dubravko (1991), Kraj lingvistike?, Zagreb: SOL - Filozofski fakultet.

2. Coulmas, Florian (2000), The Handbook of Sociolinguistics, Oxford: Blackwell.

3. Radovanović, Milorad (?), Sociolingvistika, Novi Sad: Dnevnik.

Preduvjeti za upis predmeta:

Primijenjena lingvistika (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar