Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove slovenske književnosti

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Ivana Latković

Izvođači:

doc. dr. sc. Ivana Latković (S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Kolegij je uvodnog karaktera i ima za cilj pružanje osnovnih informacija o kanonskim autorima i djelima slovenske književnosti. Analizom reprezentativnih lirskih, dramskih i proznih tekstova, studenti će dobiti uvid u temeljna obilježja književne vrste o kojoj je riječ, kao i općenitijih značajki razdoblja u kojem je djelo nastalo. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij nudi temeljno, uvodno znanje o slovenskoj književnosti na koje će se kasnije nadograđivati tematski uži kolegiji unutar nastavnog programa. Korištene metode: Posebna se pažnja posvećuje problemima interpretacije tekstova zbog čega će naglasak biti na samostalnim analizama studenata u obliku seminarskih interpretacija i izlaganja. Sadržaj kolegija: Kolegij je preglednog karaktera i obuhvaća reprezentativne autore i kanonska djela od razdoblja slovenskog protestantizma do početaka suvremene slovenske književnosti.
Obavezna literatura:

1. Antologija slovenske poezije (Izbor, uvod i bilješke Ciril Zlobec), Školska knjiga, Zagreb, 1993. Djela analizirana u seminaru.

2. Ivan Cesar-Jože Pogačnik, Slovenska književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

3. Djela analizirana u seminaru.

Preporučena literatura:

4. Kos, Janko: Pregled slovenskega slovstva, Ljubljana, 2002. (i druga izdanja)

5. Paternu, Boris: Razpotja slovenske proze, Novo mesto, 1993.

6. Pogačnik, Jože/Zadravec, Franc: Istorija slovenačke književnosti, Beograd, 1973.

7. Šljivarić, Aleksandar: Panorama novije slovenske proze niz dijakronijsko-tipoloških stilskih odrednica), Radovi Zavoda za slavensku filologiju, sv. 14, str. 79-136, Zagreb, 1976.

8. Kocijan, Gregor: Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika, Ljubljana, 1983.

Ishodi učenja:

1. Klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u slovenskoj književnosti.

2. Opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove slovenske književnosti.

3. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova.

4. Prepoznati i objasniti osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnog djela.

5. Kritički prosuđivati pojedine književne procese i pojavnosti u slovenskoj književnosti.

6. Upotrijebiti osnovni poredbeni pojmovnik u tumačenju djela slovenske književnosti prema drugim južnoslavenskim kulturama i književnostima.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar