Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Opterećenje:
30(TJ)
Nositelji:

Vesna Alikalfić, v. pred.

Svetlana Božić Fuštar, v. pred.

Nenad Krošnjar, pred.

Nikolina Skender, pred.

Izvođači:

Nenad Krošnjar, pred. (TJ)

Nikolina Skender, pred. (TJ)

Svetlana Božić Fuštar, v. pred. (TJ)

Vesna Alikalfić, v. pred. (TJ)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti. Metode podučavanja: 1. metode prikazivanja motoričkog zadatka: metoda usmenoga izlaganja , metoda postavljanja i rješavanja, metoda oponašanja i poistovjećivanja, metoda pokazivanja (demonstracije) 2. metode učenja: sintetička, analitička, kombinirana, situacijska, vizualizacijska - nemotorička metoda 3. metode uvježbavanja: a) metoda uvježbavanja (usvajanja) nepoznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardnoga izvođenja, metoda predvježbi, metoda ponavljanja poznatoga b) metoda uvježbavanja (usavršavanja) poznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardno-ponavljajućega izvođenja, metoda varijabilnoga izvođenja, metoda situacijskoga izvođenja 4. metode vježbanja: intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja 5. metode sigurnost: metoda sprječavanja ili prevencije, metoda čuvanja ili zaštite, metoda pomaganja ili asistencije 6. metode nadzora: metoda praćenja vježbanja, metoda usmjeravanja vježbanja, metoda zaustavljanja vježbanja 7. pomoćni postupci verbalne (brojanje, slogovanje, uzvikivanje) i neverbalne (pokazivanje (gestikulacija) rukama, pljeskanje, lupkanje, glazba, zviždanje) komunikacije 8. ostalo Odabrane metode rada koriste se po potrebi tijekom provedbe pojedinih kinezioloških aktivnosti. Metode ocjenjivanja: Iz predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture studenti ne dobivaju brojčanu ocjenu, a za sada niti ECTS bod. Za izvršenje obveza na predmetu dobivaju potpis nastavnika, a uvjeti za dobivanje potpisa su prisustvovanje, zalaganje i aktivno sudjelovanje na 80% od ukupnog broja sati nastave (30 nastavnih sati semestralno po 2 sata tjedno po 45 min).
Obavezna literatura:

1. Nema obvezne literature iz predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture budući da se ne polaže ispit. Studente se upućuje na literaturu vezanu uz tjelesnu i zdravstvenu kulturu, uz poboljšanje i očuvanje zdravlja, pravilnu prehranu, prevenciju nastanka ozljeda, povijest sporta, pravila sporta, načine i ciljeve treninga, važnost redovitog vježbanja tijekom cijelog života, novosti u svijetu sporta, rekreacije i kineziterapije.

Preporučena literatura:

2. 1. Zbornici radova ljetnih škola kineziologa RH. Dostupno na: http://www.hrks.hr/zbornici.htm 2. Tempus projekt Education for Equal Opportunities at Croatian Universities. Dostupno na : http://www.eduquality-hr.com/ 3. Neljak, B., Caput-Jogunica, R. (2012). Kineziološka metodika u visokom obrazovanju. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 4. Kulier, I. (2010). Zbogom debljino - strategija mršavljenja. Knjiga. Zagreb. V.B.Z. d.o.o. 5. Moore, A. (2010). Standardni plesovi. Zagreb: Znanje. 6. Milanović, D. (2009). Teorija i metodika treninga. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 7. Klavora, P. (2009). Introduction to kinesiology: a biophysical perspective. Toronto: Sport Books Publisher. 8. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija - biološki aspekti tjelesnog vježbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 9. Škof, B. (2007). Šport po meri otrok in mladostnikov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. 10. Jukić, I., Marković. G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 11. Prskalo, I. (2004.) Osnove kineziologije, udžbenik za studente učiteljskih škola. Petrinja: Visoka učiteljska škola. 12. Sertić, H. (2004). Osnove borilačkih sportova, Zagreb. Kineziološki fakultet. 13. Janković, V., N. Marelić (2003) Odbojka za sve, Zagreb: Autorska naklada. 14. Wilson, L. (2003). Ultimate Guide to Cheerleading. New York. 15. Kulier, I. (2001). Što jedemo. Zagreb: Impress. 16. Anderson, B. (2001). Stretching. Zagreb: Gopal. 17. Čorak, N. (2001). Fitness Bodybuilding. Zagreb: Hinus. 18. Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2001). Kontracepcija - vodič kroz metode i sredstva za spriječavanje trudnoće, Zagreb. 19. Clark, N. (2000). Sportska prehrana. Zagreb: Gopal. 20. Maheśvarananda, P. M. (2000). Sustav joga u svakodnevnom životu. Ibera Verlang, Beč. 21. Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2000). Spolno prenosive bolesti, Reproduktivno zdravlje, Metode i sredstva za zaštitu od trudnoće, Zagreb. 22. Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu 23. Dick, F. W. (1997). Sports Training Principles. London. A C Black.

Ishodi učenja:

1. ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:

2. Primijeniti kineziološka teorijska osnovna i praktična motorička znanja te vještine pojedine kineziološke aktivnosti značajne za uspješnost u studiju;

3. Razviti sposobnosti, osobine i pozitivne stavove definirane unutar tjelesnog i zdravstvenog odgojno - obrazovnog područja koje doprinose uspješnijem studiranju;

4. Prepoznati potrebu i važnost redovite tjelovježbe u svrhu očuvanja zdravlja i poboljšanja kvalitete života;

5. Integrirati određene kineziološke sadržaje u upisanu/e studijsku/e grupu/e;

6. Kreirati aktivni odmor (aktivna stanka između učenja, tijekom slobodnog vremena);

7. Prezentirati tolerantnost, radne navike i samodisciplinu

8. ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

9. Primijeniti nekoliko vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost

10. Pokazati osnovne elemente pojedine kineziološke aktivnosti

11. Objasniti neka osnovna pravila pojedine kineziološke aktivnosti

12. Pokazati pravilno izvođenje nekih novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti

13. Primijeniti neke vježbe istezanja za pojedinu kineziološku aktivnost

14. Ponoviti zadane nove elemente pojedine kineziološke aktivnosti u serijama

15. Osmisliti tjelovježbu u svrhu aktivnog provođenja slobodnog vremena

16. Prepoznati neke mišićno-koštane poremećaje i vježbe njihove prevencije

17. Objasniti osnove o utjecaju redovitog vježbanja na zdravlje

18. Kreirati uvodni i završni dio sata (treninga)

Legenda

  • TJ - Vježbe tjelesnog odgoja