Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Opterećenje:
30(TJ)
Nositelji:

Vesna Alikalfić, v. pred.

Svetlana Božić Fuštar, v. pred.

Nenad Krošnjar, pred.

Nikolina Skender, pred.

Izvođači:

Nikolina Skender, pred. (TJ)

Nenad Krošnjar, pred. (TJ)

Svetlana Božić Fuštar, v. pred. (TJ)

Vesna Alikalfić, v. pred. (TJ)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti. Metode podučavanja: 1. metode prikazivanja motoričkog zadatka: metoda usmenoga izlaganja , metoda postavljanja i rješavanja, metoda oponašanja i poistovjećivanja, metoda pokazivanja (demonstracije) 2. metode učenja: sintetička, analitička, kombinirana, situacijska, vizualizacijska - nemotorička metoda 3. metode uvježbavanja: a) metoda uvježbavanja (usvajanja) nepoznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardnoga izvođenja, metoda predvježbi, metoda ponavljanja poznatoga b) metoda uvježbavanja (usavršavanja) poznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardno-ponavljajućega izvođenja, metoda varijabilnoga izvođenja, metoda situacijskoga izvođenja 4. metode vježbanja: intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja 5. metode sigurnost: metoda sprječavanja ili prevencije, metoda čuvanja ili zaštite, metoda pomaganja ili asistencije 6. metode nadzora: metoda praćenja vježbanja, metoda usmjeravanja vježbanja, metoda zaustavljanja vježbanja 7. pomoćni postupci verbalne (brojanje, slogovanje, uzvikivanje) i neverbalne (pokazivanje (gestikulacija) rukama, pljeskanje, lupkanje, glazba, zviždanje) komunikacije 8. ostalo Odabrane metode rada koriste se po potrebi tijekom provedbe pojedinih kinezioloških aktivnosti. Metode ocjenjivanja: Iz predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture studenti ne dobivaju brojčanu ocjenu, a za sada niti ECTS bod. Za izvršenje obveza na predmetu dobivaju potpis nastavnika, a uvjeti za dobivanje potpisa su prisustvovanje, zalaganje i aktivno sudjelovanje na 80% od ukupnog broja sati nastave (30 nastavnih sati semestralno po 2 sata tjedno po 45 min).
Obavezna literatura:

1. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)Nema obvezne literature iz predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture budući da se ne polaže ispit. Studente se upućuje na literaturu vezanu uz tjelesnu i zdravstvenu kulturu, uz poboljšanje i očuvanje zdravlja, pravilnu prehranu, prevenciju nastanka ozljeda, povijest sporta, pravila sporta, načine i ciljeve treninga, važnost redovitog vježbanja tijekom cijelog života, novosti u svijetu sporta, rekreacije i kineziterapije.

Preporučena literatura:

2. 1.Zbornici radova ljetnih škola kineziologa RH. Dostupno na: http://www.hrks.hr/zbornici.htm 2. Tempus projekt Education for Equal Opportunities at Croatian Universities. Dostupno na : http://www.eduquality-hr.com/ 3. Neljak, B., Caput-Jogunica, R. (2012). Kineziološka metodika u visokom obrazovanju. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 4. Kulier, I. (2010). Zbogom debljino - strategija mršavljenja. Knjiga. Zagreb. V.B.Z. d.o.o. 5. Moore, A. (2010). Standardni plesovi. Zagreb: Znanje. 6. Milanović, D. (2009). Teorija i metodika treninga. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 7. Klavora, P. (2009). Introduction to kinesiology: a biophysical perspective. Toronto: Sport Books Publisher. 8. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija - biološki aspekti tjelesnog vježbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 9. Škof, B. (2007). Šport po meri otrok in mladostnikov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. 10. Jukić, I., Marković. G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 11. Prskalo, I. (2004.) Osnove kineziologije, udžbenik za studente učiteljskih škola. Petrinja: Visoka učiteljska škola. 12. Sertić, H. (2004). Osnove borilačkih sportova, Zagreb. Kineziološki fakultet. 13. Janković, V., N. Marelić (2003) Odbojka za sve, Zagreb: Autorska naklada. 14. Wilson, L. (2003). Ultimate Guide to Cheerleading. New York. 15. Kulier, I. (2001). Što jedemo. Zagreb: Impress. 16. Anderson, B. (2001). Stretching. Zagreb: Gopal. 17. Čorak, N. (2001). Fitness Bodybuilding. Zagreb: Hinus. 18. Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2001). Kontracepcija - vodič kroz metode i sredstva za spriječavanje trudnoće, Zagreb. 19. Clark, N. (2000). Sportska prehrana. Zagreb: Gopal. 20. Maheśvarananda, P. M. (2000). Sustav joga u svakodnevnom životu. Ibera Verlang, Beč. 21. Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2000). Spolno prenosive bolesti, Reproduktivno zdravlje, Metode i sredstva za zaštitu od trudnoće, Zagreb. 22. Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu 23. Dick, F. W. (1997). Sports Training Principles. London. A C Black.

3. 1. Zbornici radova ljetnih škola kineziologa RH. Dostupno na: http://www.hrks.hr/zbornici.htm

Ishodi učenja:

1. ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:

2. Koristiti motorička znanja i vještine (osnovnih i naprednih) pojedine kineziološke aktivnosti;

3. Razviti sposobnosti i osobine, vještine i navike koje koje doprinose uspješnijem studiranju i kasnijem učinkovitom obavljanju poziva;

4. Razviti trajnu potrebu redovite tjelovježbe u svrhu očuvanja zdravlja i poboljšanja kvalitete života;

5. Kreirati aktivni odmor (aktivna stanka između učenja, na poslu, tijekom slobodnog vremena);

6. Sudjelovati u timskom radu;

7. Preispitati usvojene prehrambene navike i navike redovite tjelovježbe.

8. ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA;

9. Demonstrirati nekoliko osnovnih i specifičnih vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost

10. Prikazati tehničkih i/ili taktičkih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti

11. Demonstrirati pravila pojedine kineziološke aktivnosti

12. Pokazati pravilno izvođenje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti

13. Primijeniti vježbe istezanja za pojedinu kineziološku aktivnost

14. Ponoviti zadane nove elemente pojedine kineziološke aktivnosti u serijama

15. Demonstrirati vježbe snage i gibljivosti u svrhu prevencije mišićno-koštane poremećaja

16. Preporučiti kolegama kineziološke aktivnosti i objasniti dobrobit tjelovježbe

17. Integrirati motorička znanja i vještine za samostalno tjelesno vježbanje i/ili natjecanje

18. Upravljati procesom pojedinih igara u skladu s njihovim specifičnostima i zakonitostima

Preduvjeti za upis predmeta:

Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (položen)

Legenda

  • TJ - Vježbe tjelesnog odgoja