Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociologija migracija

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić

Izvođači:

doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić (S)

Opis predmeta:
Suvremene međunarodne migracije su sve više globalni društveno-prostorni fenomen koji utječe na brojne sociodemografske, ekonomske, etnokulturne, političke i ine preobrazbe u svijetu, te su kao takve bitna istraživačka tema i za domaću sociologiju. U okviru kolegija studenti se upoznaju s glavnim terminima, temama, teorijama te istraživačkim pravcima, metodama i pristupima iz šire shvaćenog interdisciplinarnog područja studija migracija, izbjeglištva, mobilnosti i transnacionalizma. Kroz predavanja studenti dobivaju teorijska znanja o povezanosti društvenih procesa s fenomenima migracije i mobilnosti, kao i uvide u povijesna, tradicionalna, ali i suvremena i recentna migracijska kretanja, pravce i trendove u globalnom, europskom i nacionalnom kontekstu. Predavanja i diskusije o tipologijama, periodizaciji, makrouzročnicima migracija i mobilnosti, te perspektivama istraživanja, nadopunjuju se konkretnim primjerima iz prakse u vidu seminarskih radova, prezentacije dokumentarnih video-materijala, gostujućeg predavanja, terenske nastave i studentske debate na odabranu temu. Važan fokus u kolegiju jest na prikazu i analizi proturječja i izazova suvremenih načina upravljanja migracijama u europskom kontekstu, kao i na razumijevanju i raščlambi suvremenih postmigracijskih procesa i izazova koje migracije donose suvremenim društvima. Uz to, kolegij obrađuje i aktualnu problematiku iseljavanja iz Hrvatske i njene posljedice, kao i teme transnacionalnih migrantskih i dijasporskih aktivnosti i mreža. Seminarski radovi će obuhvatiti teme poput prisilnih migracija, kriznih migracija, okolišnih migracija, internih migracija, feminizacije migracija, odnosa migracija i razvoja, migracijskih politika, integracijskih politika, i druge. Stoga je svrha seminara omogućiti dodatno produbljivanje teorijskih znanja i socioloških koncepata o migraciji i mobilnosti kroz obradu tradicionalnih ali i aktualnih empirijskih primjera globalnih i lokalnih migracijskih tokova i trendova, postmigracijskih procesa i fenomena, te drugih tema od posebnog interesa za razumijevanje kompleksnosti suvremenih društava i načina na koji ih migracije (pre)oblikuju.
Obavezna literatura:

1. Mesić, Milan (2002) Međunarodne migracije - tokovi i teorije. Zagreb: FF Press i Societas

King, Russell; Black, Richard; Collyer, Michael; Fielding, Anthony and Skeldon, Ronald (2010): People on the Move: An Atlas of Human Migration

Castles, Stephen; de Haas, Hein and Miller, Mark (2014): The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World (5th ed)

Ishodi učenja:

1. prepoznati i kritički vrednovati ključne teze u znanstvenom tekstu

2. komunicirati informacije, ideje, probleme i rješenja stručnjacima i laicima

3. napisati kratki prikaz ili jednostavan stručni tekst

4. identificirati, opisati i kritički analizirati migracijske fenomene i procese

5. koristiti stručnu terminologiju u pisanju stručnih tekstova i stručnoj diskusiji

6. usporediti različite teorijske perspektive u sociologiji i posebice sociologiji migracija

7. interpretirati temeljnu metodologiju i rezultate različitih socioloških istraživanja

8. interpretirati osnovne statističke i druge rezultate prikupljanja podataka

9. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnovni pojmovi sociologije (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar