Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociologija rada i organizacije

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak

Izvođači:

prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak (S)

Opis predmeta:
Cilj: Pružiti znanja iz sociologije rada i sociologije organizacije kao disciplina koje se bave socijalnim kontekstom rada od individualne do oganizacijske i globalne razine. Upoznati studente s faktorima motivacije za rad i strukturnim determinantama organizacijskog ponašanja kao i važnim elementima interakcije organizacije i okoline. Usvojiti znanja o temeljnim aspektima sociologije rada i organizacija, povećati opće stručne kompetentnosti i razumijevanja odnosa čovjeka, rada i organizacija u društvu, što će im u profesionalnom smislu pridonijeti uspješnijoj afirmaciji na tržištu rada. Metode podučavanja: Predavanja uz power point prezentacije i projekcije filmova, usmena izlaganja studentskih seminara uz poticanje rasprava u seminaru i na predavanjima, Objavljivanje nastavnih i popratnih materijala te komunikacija sa studentima putem Sustava za učenje na daljinu Omega. Metode ocjenjivanja: Pohađanje predavanja i seminara. Usmena prezentacija seminarskog rada. Kolokvij (pismeni) i pismeni ispit u obliku eseja, a usmeni ispit za one koji žele veću ocjenu. Konačna ocjena zbirni je rezultat ocjene seminarskog rada (20%), uspjeha na kolokviju (40%) i pismenog ispita (40%). Izlazak na ispit uvjetovan je položenim kolokvijem i održanim seminarom.
Obavezna literatura:

1. Castells, M. 2000. Uspon umreženog društva, sv. I:str. 99-356 (poglavlja 2, 3 i 4). Golden marketing, Zagreb

2. Giddens, Anthony 2007. Sociologija. str. 344 - 418 (poglavlja 12 i 13) Nakladni zavod Globus, Zagreb

3. Haralambos, M., Holborn, M. 2002, Sociologija. Teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing, str. 684-773 (poglavlje 10).

4. Bahtijarević Šiber i sur., 1991., Organizacijska teorija, Informator, Zagreb, str. 32-59, 200-271

5. Županov, J., 1995. "Čistilište zvano tranzicija", Poslije potopa, Globus, Zagreb

6. Šporer, Ž. 1990. Sociologija profesija. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske.

7. Hodson i Sullivan, 2011. "Satisfaction and Alienation". U: Hodson i Sullivan (ur.): The Social Organization of Work, International Edition. Str. 57-76

8. Hodson i Sullivan, 2011. "Future of Work". U: Hodson i Sullivan (ur.): The Social Organization of Work, International Edition. Str. 417-436

9. Hodson i Sullivan, 2011. "The World of the Large Corporation". U: Hodson i Sullivan (ur.): The Social Organization of Work, International Edition. Str. 359-383.

Preporučena literatura:

10. Franičević, V., Puljiz, V. 2009, Rad u Hrvatskoj: Pred izazovima budućnosti, Centar za demokraciju pravo Miko Tripalo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

11. Beck, U., 2000, The Brave New World of Work, Polity Press, Cambridge

12. Edvinsson, L., 2003, Korporacijska longituda, Differo, Zagreb

13. Giarini, O. Liedtke, P.M. 2006, The Employment Dilemma and the Future of Work, Club of Rome, "Geneva Association", Geneva

14. Hodson, R. , Sullivan, T. 1990, The Social Organization of Work, Wadsworth, Belmont, Ca

15. Kaliterna Lipovčan, Lj., Dahl, S.-A. (Eds) 2002, Employment policies and welfare reform, Institut Pilar, Zagreb

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar