Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Sociologija religije

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

Izvođači:

prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem (S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj nastave je upoznati studente s osnovama sociologije religije, prenijeti i steći osnovna znanja o sociološkom aspektu fenomena religije i religioznosti, te odnosa religije i društva. Polaznici će se osposobiti za bolje razumijevanje nastanka religija, njihova smisla u ljudskom životu, te uloge vjerskih zajednica u modernom društvu, posebice u hrvatskom društvu i tranzicijskim promjenama. Cilj je razviti kritičko mišljenje kod studenata o jednom od značajnih fenomena suvremenih društava, a posebice hrvatskog društva, jer većina stanovnika Zemlje je na neki način religiozno. Metode podučavanja: Predavanja uz pomoć power point prezentacija, izlaganje seminarskih tema i rasprava u seminarskim grupama. Metode ocjenjivanja: Način polaganja ispita: Završna ocjena donosi se na temelju rezultata dvaju kolokvija (ili rezultata završnog pismenog ispita u slučaju izostanka s kolokvija ili negativne ocjene na kolokviju), te rezultata izlaganja seminarske teme i sudjelovanja u radu seminara. Dva kolokvija (ili završni pismeni ispit) donosi 50% ocjene, a 50% ocjene donosi izlaganje seminarske teme i sudjelovanje u radu seminara. Studenti/ice koji zbog ograničenja termina i rasporeda samog kolegija (ili nekih drugih problema koji se mogu javiti tijekom semestra) ne budu u mogućnosti usmeno prezentirati seminarski rad, obvezni su isti predati u pismenom obliku u dogovorenom terminu. Prvi kolokvij je planiran u sedmom tjednu rada i obuhvaća sadržaje predavanja u prvih šest tjedana, a drugi kolokvij je planiran u posljednjem, petnaestom tjednu rada i obuhvaća sadržaje predavanja od osmog do četrnaestog tjedna. Ukoliko student/ica ne položi oba kolokvija pristupa se završnom pismenom ispitu koji obuhvaća sadržaj predavanja i navedene ispitne literature. Isto vrijedi i ukoliko student/ica nije zadovoljan/na postignutim uspjehom na kolokvijima. I na kraju, uspješno polaganje ispita podrazumijeva pozitivne ocjene iz svih navedenih područja rada (kolokviji ili završni pismeni ispit, izlaganje seminarske teme i sudjelovanje u radu seminara). Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: kvalitativna i kvantitativna evaluacija tijekom semestra i na kraju semestra.
Obavezna literatura:

1. ACQUAVIVA, Sabino, PACE, Enzo (1996). Sociologija religije. Zagreb, Zavod za sociologiju, Biblioteka "Societas".

2. DURKHEIM, Emile (2008). Elementarni oblici religijskog života. Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo.

3. KNOBLAUCH, Hubert (2004). Sociologija religije. Zagreb, Demetra.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar