Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Socijalna ekologija

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

Izvođači:

Vladimir Ivanović (S)

doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak (S)

Opis predmeta:
Ciljevi kolegija: Razvijanje specifičnih kompetencija (znanja i vještina) polaznika. Stjecanje znanja o odnosu društva (čovjeka) i okoliša (prirode) u povijesnom i aktualnom aspektu, teorijskoj i empirijskoj dimenziji. Na temelju već stečenih sociologijskih znanja studenti/ce će usvojiti dodatna teoretska i empirijska znanja i interpretacije o odnosu čovjeka i prirode, te o suvremenom fenomenu socijalnoekološke krize. Shvaćanje kompleksne povezanosti čovjeka i okoliša pridonijet će povećanju interpretativne sposobnosti empirijskih činjenica u kontekstu teorijskih vidika, kao i razvoju teorijskog mišljenja o mogućim perspektivama čovječanstva u kontekstu odnosa društva i prirode. Pojmovni sklop socijalnoekološkog mišljenja. Odnosi i obilježja triju sustava: društvo, priroda i tehnika. Ekološka orijentacije: antropocentrizam, ekocentrizam, tehnocentrizam. Priroda i kultura - nasilje u društvu i "nasilje" u prirodi. Ekologija - prirodoznanstvena i socijalna. Kulturni i ekološki determinizam. Čovjekova ekspanzija u prirodu. Prirodni i kulturni krajolik. Socijalnoekološka kriza i entropijski procesi. Globalizacija, ekologizacija i razvoj. Održivi razvoj. Ekološki i industrijski metabolizam. Religija i okoliš. Dubinsko ekološko mišljenje. Ekozofija. Ekološki pokreti. Ekofeminizam. Ekološke etike. Bioetika. Ekološka edukacija. Metode podučavanja: a) Nastavničke obveze: Redovito održavati nastavu i konzultacije. Pomagati u pripremi izlaganja, poticati studente/ice na aktivni i samostalni rad, naročito istraživački. Metode ocjenjivanja: b) Studentske obveze: Redovito pohađanje predavanja i seminara s aktivnim sudjelovanjem u nastavi. Obvezno izlaganje (referat) u seminaru. Tijekom semestra dva kolokvija. Nakon izvršenih obveza pismeni ispit sa završnom ocjenom. Student/ica može biti oslobođen/a završnog ispita na temelju uspjeha na oba kolokvija. U slučaju polovične ocjene iz kolokvija u obzir se uzima zalaganje studenta/ice tijekom akademske godine (referat, diskusija, redovni dolasci).
Obavezna literatura:

1. Cifrić, I. (1989). Socijalna ekologija. Zagreb: Globus.

2. Cifrić, I. (2002). Okoliš i održivi razvoj. Zagreb: HSD i Zavod za sociologiju.

3. Cifrić, I. (2003). Ruralni razvoj i modernizacija (pogl. II i III). Zagreb: IDIS.

4. Cifrić, I. (2009). Kultura i okoliš. Zaprešić: VŠPU "B. A. Krčelić".

Preporučena literatura:

5. Adam, B. (1995). Timewatch. Cambridge: Polity Press.

6. Barnhill, D. L./Gottlieb, R. S. (2001). Deep Ecology and World Religions. Albany: State University New York Press.

7. Barry, J. (1999). Environment and Social Theory. London/New York: Routledge.

8. Carter, N. (2004). Strategije zaštite okoliša, ideje, aktivizam i djelovanje. Zagreb: Barbat.

9. Cifrić, I. (1989). Socijalna ekologija. Zagreb: Globus.

Ishodi učenja:

1. Razlikovati i dati primjere za ključne koncepte i teorije iz područja socijalne ekologije određenih sadržajem kolegija

2. Kritički prosuđivati i dati vlastite zaključke o temama iz socijalne ekologije na temelju usvojenih znanja

3. Analizirati, vrjednovati i interpretirati postojeća empirijska istraživanja

4. Osmisliti, planirati i provesti teorijsko ili empirijsko istraživanje manjeg obima

5. Osmisliti i prezentirati seminar iz socijalne ekologije na temelju literature ili provedenog istraživanja manjeg obima

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar