Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove socijalne psihologije

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić

Izvođači:

doc. dr. sc. Aleksandra Huić (P, S)

izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić (P)

mr. sc. Ena Uzelac (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznati studente sociologije sa temeljnim spoznajama iz socijalne psihologije te im omogućiti usporedbu spoznaja iz dviju srodnih disciplina dobivenih ponešto različitom metodologijom Metode podučavanja: Predavanja seminari i radionice vježbe Metode ocjenjivanja: Studenti na početku kolegija upoznati sa zahtjevima kolegija te se tijekom kolegija prati i vrednuje izvršavanje seminarskih zadataka za koji dobivaju dio bodova koji određuje konačnu ocjenu iz kolegija, dok najveći dio nose bodovi dobiveni na završnom ispitu.
Obavezna literatura:

1. Aronson, E., Wilson, T. D. i Akert, R. M. (2005). Socijalna psihologija. Mate, Zagreb.

2. Pennington, D.C.(1997). Osnove socijalne psihologije. Naklada Slap, Jastrebarsko

Preporučena literatura:

3. Hewstone, M. i Stroebe, W. (2002). Uvod u socijalnu psihologiju. Naklada Slap, Jastrebarsko.

4. Deaux, K., Dane, F.C. i Wrightsman, L.S. (1993). Social Psychology in the 90's. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California

5. Myers, D.G. (1993). Social Psychology. McGraw Hill, Inc.

6. Stephan, C.W. i Stephan, W.G. (1985). Two Social Psychologies. The Dorsey Press, Homewood, Illinois.

7. Brown, R. (2006). Grupni procesi: dinamika unutar i između grupa. Naklada Slap, Jastrebarsko

8. Cialdini, R.B. (2007). Utjecaj: znanost i praksa. Mate, Zagreb

9. Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006). Psihologija braka i obitelji. Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb.

10. Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Naklada Slap, Jastrebarsko

11. Čorkalo, D. i Kamenov, Ž. (1999). Nacionalni identitet i međunacionalna tolerancija. Izvještaj sa VIII ljetne psihologijske škole. Odsjek za psihologiju i Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Jastrebarsko: Slap

12. Lugomer-Armano, G., Kamenov, Ž. i Ljubotina, D. (2002). Problemi i potrebe mladih u Hrvatskoj, Izvještaj s XI ljetne psihologijske škole. Odsjek za psihologiju i Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: MABACOM

13. Tadinac, M., Kamenov, Ž., Jelić, M., i Hromatko, I. (2007). Što ljubavnu vezu čini uspješnom?. Izvještaj s XV ljetne psihologijske škole. Odsjek za psihologiju i Klub studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: FF Press.

Ishodi učenja:

1. odrediti područje istraživanja socijalne psihologije u odnosu na sociologiju i druge društvene znanosti

2. objasniti važnost razumijevanja subjektivnog tumačenja socijalne okoline i njegovog djelovanja na ponašanje

3. objasniti značaj socijalnog utjecaja na čovjekovo kognitivno funkcioniranje, emocionalno doživljavanje i ponašanje

4. Objasniti agresivno i prosocijalno ponašanje s pozicija različitih teorijskih pristupa.

5. Navesti i objasniti činitelje koji doprinose razvoju interpersonalne privlačnosti i kvaliteti veze

6. Imenovati i objasniti vrste socijalnog utjecaja

7. Objasniti zašto se ljudi konformiraju

8. Opisati utjecaj socijalne facilitacije i zabušavanja u grupi na grupni uradak

9. Razlikovati stereotipe, predrasude i diskriminaciju

10. Objasniti hipotezu kontakta

Preduvjeti za upis predmeta:

Povijesni uvod u sociologiju (odslušan)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar