Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kvantitativne metode istraživanja

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet

izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić (P)

izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet (P)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: upoznati se s osnovnim principima kvantitativnih istraživačkih postupaka u sociologiji i srodnim društvenim disciplinama te usvojiti znanja o temeljnim pojmovima i procesima kvantitativnih istraživanja. Cilj je kolegija i nastaviti cjelostudijski proces osposobljavanja studenata za evaluaciju, osmišljanje i provedbu empirijskih istraživanja te kompetentno i kritično čitanje empirijski orijentirane znanstvene literature. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: znanja i vještine stečene u sklopu kolegija početna su točka ili preduvjet uspješnog svladavanja gradiva iz metodoloških i statističko-analitičkih obaveznih i izbornih kolegija koje će studenti upisivati u nastavku preddiplomskog i diplomskog studija sociologije. Uz to, poznavanje temeljnih metodoloških pojmova, procedura i istraživačkih praksi omogućuje ili olakšava praćenje suvremene sociološke literature, čime kolegij pospješuje nastavni proces i kod onih kolegija koji nisu primarno usmjereni na metodološke sadržaje. Korištene metode: predavanja uz PowerPoint prezentaciju i projekciju primjera istraživačkih materijala; povremena rasprava usmjerena na analizu empirijske materije iz perspektive teorije istraživačke prakse; objavljivanje nastavnih i popratnih materijala te komunikacija sa studentima putem Sustava za učenje na daljinu Omega.
Obavezna literatura:

Goran Milas (2005): Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko, Naklada Slap. [odabrane cjeline, specificirane u nastavnim materijalima]

Ivan Landripet: Interni nastavni materijali

Preporučena literatura:

Earl Babbie: The Practice of Social Research (više izdanja, odabrati što recentnije; cjeline koje se odnose na gradivo kolegija)

Earl Babbie: The Basics of Social Research (više izdanja, odabrati što recentnije; cjeline koje se odnose na gradivo kolegija)

Razni autori: Izvori koji se za daljnje čitanje uz specifične sadržaje preporučuju u nastavnim materijalima

Ishodi učenja:

1. Definirati osnovne pojmove iz područja metodologije istraživanja u društvenim znanostima

2. Identificirati različite vrste nacrta istraživanja i uzoraka

3. Nabrojiti, opisati i razlikovati temeljne kvantitativne metode istraživanja u društvenim znanostima

4. Opisati i protumačiti osnovne faze istraživačkog procesa

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnovni pojmovi sociologije (položen)

Osnove sociološke statistike 2 (položen)

Uvod u znanstveno istraživanje (položen)

Legenda

  • P - Predavanja