Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Obrada i analiza podataka

Opterećenje:
30(P) + 30(PK)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

Izvođači:

doc. dr. sc. Goran Koletić (PK)

Opis predmeta:
Cilj: Razviti sposobnosti kompetentnog čitanja, valjanog razumijevanja i kritičke procjene radova u kojima se prezentiraju rezultati statističke analize podataka. Osposobiti polaznike/ice za samostalan unos, obradu, analizu i interpretaciju podataka prikupljenih različitim kvantitativnim metodama istraživanja. Metode podučavanja: (1) Predavanja uz prezentaciju rada na računalu (2) Vježbe koje se izvode samostalnim radom polaznika(ica na računalu. Metode ocjenjivanja: Ispit se može položiti kroz dva kolokvija, sredinom i na kraju semestra. Polaznici koji ne pristupe kolokvijima ili ne polože oba kolokvija pristupaju ispitu u ispitnim rokovima. Provjera znanja ispitom i kolokvijima provodi se rješavanjem zadataka na računalu. Kriteriji i način bodovanja na kolokvijima i ispitu unaprijed su definirani i poznati polaznicima/icama.
Obavezna literatura:

1. Nastavni materijali dostupni na sustavu Omega.

Preporučena literatura:

Davis, C. (2019): Statistical testing with jamovi and JASP open source software for Sociology: Statistics without Mathematics.

Field, A. (2013): Discovering statistics using IBM SPSS statistics: And sex and drugs and rock 'n' roll

Field, A. (2017): Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th Edition)

Goss-Sampson, M. A. (2019): Statistical Analysis in JASP 0.10.2: A Guide for Students

Halter, C. P. (2020): Quantitative Analysis with JASP open-source software

Navarro, D. J., Foxcroft, D. R. (2019): Learning statistics with jamovi: a tutorial for psychology students and other beginners (Version 0.70)

Ishodi učenja:

1. Prilagoditi anketne upitnike i druge izvore podataka zahtjevima koji proizlaze iz potrebe brzog i točnog unosa podataka

2. Izraditi kodnu knjigu, kodirati anketne upitnike te unijeti podatke i provjeriti valjanost unosa

3. Opisati podatke primjerenim statističkim pokazateljima i sažeto ih tablično i grafički prikazati

4. Odabrati programske procedure primjerene različitim vrstama podataka/varijabli i primijeniti ih u statističkoj analizi

5. Samostalno provesti standardnu statističku obradu i analizu podataka primjenom u sociologiji uobičajenih procedura univarijatne i bivarijatne statistike

6. Razumjeti i valjano upotrijebiti ispise statističkih analiza generiranih programskim paketom spss i drugim najčešće korištenim statističkim programskim paketima

7. Izvesti valjane zaključke utemeljene na statističkoj analizi, tj. generalizirati nalaze s uzorka na populaciju

8. Ocijeniti korektnost radova u kojima se prezentiraju rezultati statističke analize

9. Prezentirati rezultate statističke analize prema uobičajenim standardima u društvenim znanostima

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnove sociološke statistike 1 (položen)

Osnove sociološke statistike 2 (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • PK - Vježbe u praktikumu