Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Kvalitativne metode istraživanja

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

doc. dr. sc. Helena Popović

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj kolegija: Upoznavanje s kvalitativnom istraživačkom strategijom, te razumijevanje njezinih prednosti i nedostataka. Sposobnost bazičnog sudjelovanja u kvalitativnim istraživanjima. Sadržaj kolegija: 1. Uvod u kvalitativno istraživanje u okviru društvenih znanosti. 2. Istraživačke strategije: epistemološke i ontološke pretpostavke kvalitativnih pristupa istraživanju, kvalitativne istraživačke strategije u odnosu na kvantitativne. 3. Teorija i istraživački proces: pristupi i uloga teorije u kvalitativnim istraživanjima, koncepti u kvalitativnim istraživanjima, indukcija, dedukcija abdukcija, utemeljena teorija. 4. Teorijski pristupi u kvalitativnim istraživanjima: simbolički interakcionizam, etnometodologija, konstrukcionizam, fenomenologija, hermeneutika. 5. Istraživački dizajn: eksperimentalni (netipično za kvalitativne pristupe), kros-sekcijski, longitudinalni, komparativni i studija slučaja. 6. Istraživačka etika. 7. Struktura kvalitativnog nacrta istraživanja l: odabir teme, pregled postojeće literature, definiranje istraživačkog pitanja. 8. Struktura kvalitativnog nacrta istraživanja ll: odabir polja / subjekta istraživanja, definiranje uzorka u kvalitativnim istraživanjima, odabir metode/tehnike prikupljanje podataka. 9. Prikupljanje verbalnih iskaza: kvalitativni intervju. 10. Prikupljanje verbalnih iskaza: fokus grupe. 11. Prikupljanje podataka promatranjem: etnografija /promatranje (sa/bez) sudjelovanja. 12. Dokumenti kao izvori podataka i njihova interpretacija: kvalitativna analiza sadržaja, semiotička analiza, hermeneutika. 13. Konverzacijska analiza i analiza diskursa. 14. Struktura kvalitativnog nacrta istraživanja lll: kvalitativna analiza podataka: kodovi i kodiranje, tematska analiza, analiza narativa, sekvencijalna analiza. Pisanje i prezentacija rezultata proizašlih iz kvalitativnih istraživanja. 15. Kriteriji vrednovanja kvalitativnih istraživanja.. Kritika i ograničenja kvalitativnih istraživanja.
Obavezna literatura:

Afrić, V (1989): Struktura sociološke teorije

Bryman, A. (2012): Social Research Methods

Kuvačić, I. (1988): Rasprave o metodi. Problemi pristupa u društvenim znanostima

Ishodi učenja:

1. Opisati specifičnosti kvalitativnih metodoloških pristupa istraživanju.

2. Definirati strukturu kvalitativnog nacrta istraživanja.

3. Razlikovati pojedine kvalitativne metode istraživanja prema njihovim ključnim obilježjima.

4. Razlikovati tipove istraživačkog dizajna koji se koriste u kvalitativnim istraživanjima

Legenda

  • P - Predavanja