Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metoda ankete

Opterećenje:
15(M) + 30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Benjamin Čulig

izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić (M, S)

Đurđica Degač (M, S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznati polaznike/ice s osnovama metodologije anketnih istraživanja, uključujući: određivanje svrhe i ciljeva istraživanja; definiranje populacije istraživanja; odabir i konstrukciju prikladnog uzorka; teorijsku konceptualizaciju predmeta istraživanja; izradu anketnog upitnika; obuku anketara; provedbu i nadzor terenskog rada; poštivanje etičkih normi i standarda. Osposobiti polaznike/ice za izradu istraživačkog nacrta te provedbu anketnih istraživanja. Osposobiti polaznike/ice za kritičko čitanje i evaluaciju radova u kojima se prezentiraju rezultati anketnih istraživanja. Metode podučavanja: (1) Predavanja uz PowerPoint prezentaciju (2) Zadavanje i komentiranje kraćih zadataka/aktivnosti za aktivaciju polaznika/ica tijekom nastave (3) Zadavanje i komentiranje zadaća i vježbi koje polaznici/ice samostalno rješavaju (4) Zadavanje i komentiranje seminarskih izlaganja Metode ocjenjivanja: Ocjena se određuje na temelju: (1) usmene obrane pisanog rada (2) kvalitete predanih zadaća). Kriteriji i način bodovanja pisanog rada i zadaća unaprijed su definirani i poznati polaznicima/icama.
Obavezna literatura:

1. Milas, Goran (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (poglavlje14)

2. Supek, Rudi (1981). Ispitivanje javnog mnijenja. Zagreb: SNL. (prvi dio, poglavlja III.-X.)

Preporučena literatura:

3. Fink, Arlene (1995). The Survey Kit. Thousand Oaks [etc.]: Sage Publications Inc.

4. Schuman, Howard i Stanley Presser (1982). Questions & Answers in Attitude Surveys. Experiments on Question Form, Wording and Context. Thousand Oaks [etc.]: Sage Publications Inc.

5. Sudman, Seymour i Norman M. Bradburn (1982). Asking Questions. A Practical Guide to Questionnaire Design. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Ishodi učenja:

1. Izraditi valjani anketni upitnik

2. Izraditi prateće dokumente i protokole

3. Obučiti anketare za terenski rad

4. Izraditi plan terenskog rada i nadzirati njegovu provedbu

5. Definirati metodu ankete kao znanstvenu metodu i objasniti razliku znanstvenih i neznanstvenih anketa

6. Objasniti razliku između pojedinih vrsta anketnih istraživanja i navesti primjere

7. Nabrojati i objasniti prednosti i nedostatke metode ankete u odnosu na druge (kvalitativne i kvantitativne) metode istraživanja

8. Opisati etičke standarde i profesionalne norme u anketnom istraživanju i primijeniti ih s obzirom na specifičnost teme istraživanja, populaciju na kojoj se istraživanje provodi te druge relevantne izvore rizika za različite aktere uključene u proces istraživanja

9. Osvijestiti ulogu anketnih istraživanja u formiranju javnoga mnijenja

10. Opisati strukturu procesa istraživanja i objasniti ulogu pojedinih etapa

11. Izraditi teorijsko-konceptualni i operacionalni nacrt istraživanja

12. Definirati temu, predmet, svrhu i ciljeve istraživanja

13. Formulirati hipoteze

14. Odabrati uzorak primjeren za specifičnu temu, svrhu i ciljeve istraživanja

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnove sociološke statistike 1 (položen)

Osnove sociološke statistike 2 (položen)

Uvod u znanstveno istraživanje (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • M - Metodičke vježbe