Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u lingvistički studij švedskog

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović (P, S)

Ante Petrović (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje studenata s lingvističkim temama i lingvističkim metajezikom; upoznavanje jezične situacije u Švedskoj; razvijanje svijesti o švedskom u odnosu na druge jezike svijeta; usvajanje znanja o švedskom jezičnom sustavu - fonologiji, morfologiji i leksiku.
Obavezna literatura:

1. Bolander, Maria (2001) Funktionell svensk grammatik, Stockholm: Liber AB

2. Lyons, J. (1981) Language and Linguistics. An Introduction. Cambridge University Press, str.1-65

3. Yule, G. (1996). The Study of Language. 2nd ed. Cambridge University Press, str. 19-93

Preporučena literatura:

4. Glovacki i dr. (2001) Uvod u lingvistiku, Zagreb: Školska knjiga

5. Holmes, Ph. - Hinchliffe, I. (1994/2003/) Swedish - A Comprehensive Grammar, London - New York: Routledge (naročito: 434-515)

7. Ljung, M. - Ohlander, S. Allmän svensk grammatik, Stockholm: Liberförlag, str. 3-142

8. Matasović, R. (2005) Jezična raznolikost svijeta, Zagreb: Algoritam

Preduvjeti za upis predmeta:

Švedski jezik II (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar