Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Makedonska književnost: Makedonska poezija

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

Ivica Baković

Izvođači:

Ivica Baković (P, S)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: Upoznavanje s odlikama poezije u razdoblju od romantizma prema realizmu (1845-1928), razdoblju realističkih koncepcija (1928-1952) i razdoblju stilskoga / poetičkoga pluralizma (1952-). Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu (curiculumu): Kolegij je jedna od sastavnica programa predmeta Makedonska književnost koji sadržava poglavlja: Makedonska poezija, Makedonska drama, Makedonska novelistika i Makedonski roman. Kolegiji su predviđeni za dodiplomsku nastavu od 3. do 6. semestra. Korištene metode: Predavanja i seminari (studentska izlaganja i rasprave), istraživanja građe (pjesničke zbirke, sekundarna literatura, teorijska literatura), terenska nastava, gostovanja pjesnika (čitanja i razgovori), komentari o audiovizualnoj građi i dr. Sadržaj kolegija: Kolegij sadržava tri modula: a) Povijest makedonske poezije, b) Pregled kritike i znanstvene literature i 3) Interpretacije i analize izabranih pjesama i pjesničkih zbirki te pjesničkih opusa. Tumačenje odlika poezije u poetičkim / stilskim razdobljima. Društvene, nacionalne i političke okolnosti. Položaj i status makedonskoga jezika. Paradigmatični opusi. Pjesnički manifesti. Izabrani pjesnici: Konstantin Miladinov, Grigor Prličev, Rajko Žinzifov, Kočo Racin, Venko Markovski, Aco Šopov, Slavko Janevski, Blaže Koneski, Gane Todorovski, Mateja Matevski, Ante Popovski, Radovan Pavlovski, Vlada Urošević, Petre M. Andreevski, Petar T. Boškovski, Bogomil Đuzel, Mihail Rendžov, Jovan Pavlovski, Katica Ćulavkova, Ljiljana Dirjan, Nikola Madžirov i dr..
Obavezna literatura:

1. Antologije:Petar Kepeski ? Branislav Glumac. Suvremena makedonska poezija / Sovremenata makedonska poezija. Zagreb: ?August Cesarec?, 1979.Eftim Kletnikov ? Cveta Kotevska. Antologija savremene makedonske poezije. Beograd: Prosveta, 1985.Rade Siljan. Nova i sovremena makedonska poezija. Skopje, 1997.

2. Makedonska književnost (T. Sazdov, V. Stojčevs-Antić, D. Stefanija, B. Pavlovski, G. Stalev). Zagreb: Školska knjiga, 1988, 1991. Pjesnici iz adržaja kolegija.Milan Đurčinov. Savremena makedonska književnost. Beograd, 1985.

3. Borislav Pavlovski. Vo znakot na komparativnoto čitanje. Skopje, 2000. (Vidi: Pronajden zbor 37- 47, Blaženik na rečta, 54 - 59, Iskonska vernost na ubavinata, 73 - 76, Koga pagjaat zvezdite, 77- 86, Za Prličev - komparativno, 89 - 101, Baladite na Petrica Kerempuh i Evangelie na Itar Pejo, 102 - 118, Za povtorno čitanje na Racin, 233 - 240).

4. Goran Kalogjera. Racin u Hrvatskoj. Rijeka, 2000.

5. Borislav Pavlovski. Konstantin Miladinov - Od Struge do Stambola. Vidi: Konstantin Miladinov. Da vidam Ohrid, Struga da vidam/ Da vidim Ohrid, Strugu da gledam. Zagreb: ZMRH, 2001, 75-127.

6. Goran Kalogjera. Braća Miladinovi - legenda i zbilja. Rijeka, 2001.

Preporučena literatura:

7. Duško Nanevski. Makedonska poetska škola. Skopje, 1977.

8. Makedonska poezija XIX vek. Priredio Rade Siljan. Skopje, 1989.

9. Makedonska poezija XX. vek. Priredio Vele Smilevski. Skopje, 1989.

10. Dani Dimitrija i Konstantina Miladinova. Priredio Borislav Pavlovski. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23. i 24. lipnja 2003. Zagreb: ZMRH, 2001.

Ishodi učenja:

1. Opisati razvoj poezije u makedonskoj književnosti kroz različita književnopovijesna razdoblja

2. Nabrojati kanonske makedonske pjesnike

3. Opisati i analizirati izabrane tekstove iz kanonskih pjesničkih opusa

4. Primijeniti naučena književnoteorijska znanja na analizu drugih pjesničkih tekstova

5. Prepoznati sličnosti i razlike u razvoju makedonske poezije i drugih (odabranih) južnoslavenskih poezija

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar