Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Engleski jezik struke za sociologe 2

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

mr. sc. Vivijana Radman, v. pred.

Izvođači:

mr. sc. Vivijana Radman, v. pred. (SJ)

Opis predmeta:
Cilj: Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara. Metode podučavanja: Obrada nastavne jedinice, vježbanje novostečenih znanja kroz praktičan rad na tekstu, studentsko izlaganje na stručnu temu, analiza izlaganja, rasprava o temi Metode ocjenjivanja: Redovno praćenje studenta kroz sudjelovanje ui nastavi, pisanje domaćih zadaća, pisanje završnog eseja te polaganje usmenog ispita na kraju semestra.
Obavezna literatura:

1. Gordana Mikulić; Alka Krvavac:English for the Arts and Humanities, Školska knjiga , Zagreb, 1992.

2. Edward de Chazal & Sam McCarter:A course in English for Academic Purposes, Oxford University Press, 2012

Preporučena literatura:

3. R. R. Jordan: Academic Writing Course, Collins, London i Glasgow, 1980

4. Linda London BlLanton; Linda Lee: Writing Workshop - Promoting College Success, Heinle & Heinle Publishers, 1998.

5. Edgar F. Borgatta; Rhonda J. V. Montgomery: Encyclopedia of Sociology, McMillan Reference USA, New York, 2000

Preduvjeti za upis predmeta:

Engleski jezik struke za sociologe 1 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika