Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Leksikologija srpskog jezika

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

Assistant Professor Virna Karlić, PhD

Izvođači:

Jelena Tušek, PhD (S)

Opis predmeta:
Cilj: Upoznavanje studenata sa predmetom i osnovnim postavkama leksikologije kao lingvističke discipline, leksemima kao njenim temeljnim jedinicama i organizacijom leksičkog sustava srpskog književnog jezika. Metode podučavanja: Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije. Metode ocjenjivanja: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Šipka, D. (2006). Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Matica srpska, Novi Sad.

2. Dragičević, R. (2007). Leksikologija srpskog jezika, Zavod za udžbenike, Beograd.

Preporučena literatura:

4. Zgusta, L. (1991). Priručnik leksikografije, Sarajevo.

5. Gortan-Premk D. (1997). Polisemija i organizacija leksičkog sistema u srpskom jeziku. Beograd.

Ishodi učenja:

1. Definirati, opisati i objasniti osnovne leksikološke i leksikografske pojmove

2. Objasniti mjesto leksikologije među drugim lingvističkim disciplinama

3. Interpretirati, tumačiti i analizirati organizaciju leksičkog sustava

4. Objasniti tipove sintagmatskih i paradigmatskih odnosa među jedinicama leksikona srpskog jezika

5. Analizirati komponente leksičkog značenja te objasniti i primijeniti modele njegova tumačenja

6. Opisati i objasniti razvoj srpskog leksikona kroz povijest

7. Objasniti temeljne semantičke pojmove i teorije

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar