Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove sociološke statistike

Opterećenje:
30(M) + 45(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet (M)

Opis predmeta:
Cilj kolegija: upoznavanje studenata s osnovnim sadržajima deskriptivne i inferencijalne statistike, usvajanje temeljnih statističkih pojmova te razumijevanje statističkih procedura koje se najčešće koriste u sociološkim i srodnim istraživanjima. Stečena znanja i vještine omogućit će studentima kritičko čitanje i razumijevanje znanstvene literature u kojoj se referiraju rezultati statističke analize te provođenje jednostavnije statističke analize podataka. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: znanja, sposobnosti i vještine stečene u okviru kolegija nužan su ili izrazito poželjan preduvjet rada na metodološkim kolegijima koje studenti/studentice mogu upisati na studiju sociologije ("Metoda ankete", "Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata", "Odabrana poglavlja statističke analize", "Istraživački projekt"). Poznavanje osnovnih statističkih pojmova i procedura također znatno olakšava praćenje suvremene sociologijske literature te tako pridonosi kvalitetnijem radu u nastavi drugih predmeta, koji nisu primarno usmjereni na metodologijske i statističke sadržaje. Korištene metode: predavanja uz PowerPoint prezentaciju, vježbe koje se izvode samostalnim radom studenata/studentica, tjedne zadaće.
Obavezna literatura:

1. Kolesarić, Vladimir i Petz, Boris (1999). Statistički rječnik: tumač statističkih pojmova. Jastrebarsko: Naklada Slap. (pojmovi obrađeni u nastavi)

2. Petz, Boris (2004). Osnove statistike za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap. (5. izdanje). (poglavlja 1, 2-11, 13-15, 17-20)

3. Šošić, Ivan (2005). Statistika : udžbenik za srednje škole. Zagreb: Školska knjiga. (poglavlja 1-4, 6)

Preporučena literatura:

4. Blalock, Hubert M. (1979). Social statistics. New York [etc.]: McGraw-Hill Book Company. Pogl. 1-9, 12, 13, 15-18, 22).

5. Howell, David C. (1999). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences. Pacific Grove: Duxbury Pres : An International Thomson Publishing Company. Pogl. 1-7, 9, 11, 18.

6. Serdar, Vladimir i Šošić, Ivan (1981). Uvod u statistiku. Zagreb: Školska knjiga. Uvod (str. 1-7), I. dio (str. 9-109).

7. Šošić, Ivan (2004). Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga. (poglavlja 1-10, 11.6, 12).

Ishodi učenja:

1. Definirati osnovne pojmove deskriptivne i inferencijalne statistike

2. Opisati podatke primjerenim statističkim pokazateljima i sažeto ih tablično i grafički prikazati

3. Postaviti valjane statističke hipoteze

4. Odabrati statističke procedure primjerene različitim vrstama podataka/varijabli i primijeniti ih u statističkoj analizi

5. Samostalno provesti jednostavniju univarijatnu i bivarijatnu statističku analizu podataka

6. Izvesti valjane zaključke utemeljene na statističkoj analizi, tj. generalizirati nalaze s uzorka na populaciju

7. Ocijeniti kvalitetu radova u kojima se prezentiraju rezultati univarijatne i bivarijatne statističke analize

8. Prezentirati rezultate statističke analize prema uobičajenim standardima u društvenim znanostima

Legenda

  • P - Predavanja
  • M - Metodičke vježbe