Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Odabrana poglavlja statističke analize

Opterećenje:
15(M) + 45(P)
Nositelji:

Izvor Rukavina, pred.

izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić

Izvođači:

Izvor Rukavina, pred. (M)

Opis predmeta:
Cilj: Polaznici se upoznaju s temeljnim pojmovima multivarijacijske analize i odgovarajućim matematicko-statističkim obrascima svojstvenim multvarijacijskim modelima. Polaznici razvijaju znanja, sposobnosti i vještine koje su pretpostavka znanstvene upotrebe različitih matematičko-statističkih modela u sociologiji i drugim društvenim znanostima. Na primjerima recentnijih znanstvenih istraživanja polaznike se osposobljava za praćenje, analizu i interpretacijsku primjenu odabranih multivarijacijskih modela, s posebnim osvrtom na faktorsku analizu i multiplu regresijsku analizu. Kolegij nadograđuje ranije odslušane metodologijske kolegije (Osnove sociološke statistike 1, Osnove sociološke statistike 2, odnosno Osnove sociološke statistike (dvopredmetni studij). Znanja, sposobnosti i vještine stečene u okviru kolegija nužan su ili izrazito poželjan preduvjet za nastavak obrazovanja na metodološkim kolegijima koje studenti/studentice mogu upisati na višim semestrima (Konstrukcija i evaluacija mjernih instrumenata i Istraživački projekt) te daju znanstvenu podlogu za rad na drugim kolegijima u okviru kurikuluma studija sociologije. Metode podučavanja: Predavanja uz PowerPoint prezentacije (teorija, modeli i primjeri istraživanja). Primjeri istraživanja u programskom paketu SPSS. Vježbe koje se izvode uz pomoć nastavnika, Vježbe koje se izvode samostalnim radom studenata/studentica (zadaće). Metode ocjenjivanja: Tri kolokvija tijekom semestra na temelju kojih se polaznike može osloboditi pismenog dijela ispita. Pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.
Obavezna literatura:

1. Fulgosi, Ante (bilo koje izdanje). Faktorska analiza. Poglavlja 1,5- 9,11,12,14,15. Šk. knjiga, Zagreb

2. Petz, Boris (bilo koje izdanje) Osnove statistike za nematematicare. Poglavlje: Multipla korelacija i regresija. Šk. knjiga, zagreb

3. Milas, Goran (2005). Istraživacke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima (Poglavlje 19). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Preporučena literatura:

4. Hair, J. F. Jr., Anderson, R. E. Tatham, R. L. and Black, W. C (1998).. Multivariate Dana Analysis (4th ed). Prentice Hall

5. Odgovarajuce publikacije na temu faktorske analize i multiple korelacije iz serije: Quantitative Applications in the Social Sciences, SAGE UNIVERSITY PAPERS, Newberry Park, London

6. Agresti, A. and Finlay, B. (1997). Statistical Methods for the Social Sciences (3rd ed). Prentice Hall.

7. Ramsey, F. L. and Schafer, D. W. (2001). The Statistical Sleuth: A Course in the Methods of Data Analysis (2nd ed). Duxbury.

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnove sociološke statistike 1 (položen)

Osnove sociološke statistike 2 (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • M - Metodičke vježbe