Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Hindske jezične vježbe 2

Opterećenje:
60(SJ)
Nositelji:

Višnja Grabovac, lekt.

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije, uvježbavanje jezičnih struktura, usvajanje gramatičkoga gradiva Metode podučavanja: predavanje, vježbe Metode ocjenjivanja: Ocjenjuje se cjelokupan rad i zalaganje studenta tijekom semestra. Kolokvij, diktat, pismeni i usmeni ispit na kraju semestra.
Obavezna literatura:

1. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi - A Complete Course for Beginners

2. Matišić, Zdravka (1996). Elementi hindske gramatike. Zagreb

Preduvjeti za upis predmeta:

Hindske jezične vježbe 1 (upisan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Hindske jezične vježbe 1 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika