Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Fonetika i fonologija srpskog jezika

Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Virna Karlić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Virna Karlić (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Praktično ovladavanje savremenim srpskim jezikom na glasovnom (fonetskom) i pravopisnom nivou. Ovladavanje ortoepskom normom. Ovladavanje osnovnim pravopisnim (ortografskim) normama. Metode podučavanja: Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije Metode ocjenjivanja: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada i prezentacija seminarskih radova, domaće zadaće, pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Stanojčić, Ž. Popović, Lj. - Micić, S.: Savremeni srpskohrvatski jezik i kultura izražavanja. Zavod za udžbenike, Novi Sad/ Beograd, 1989.

2. Pešikan M., Jerković J., Pižurica M.: Pravopis srpskoga jezika. Matica srpska/ Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Novi Sad/ Beograd, 2010.

3. Stanojčić, Ž. - Popović, Lj.: Gramatika srpskoga jezika. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

Preporučena literatura:

4. Klajn, I.: Rečnik jezičkih nedoumica, Beograd 1997.

5. Vasić, V. - Prćić, T. - Nejgebauer, G.: Rečnik novijih anglicizama, Zmaj, Novi Sad 2001 Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika. MS/ MH, Novi Sad/ Zagreb, 1967.

Ishodi učenja:

1. Definirati, opisati i objasniti osnovne lingvističke pojmove

2. Prikazati, prepoznati i objasniti glasovne alternacije u srpskom književnom jeziku

3. Klasificirati i opisati obilježja elemenata glasovnog sustava srpskog književnog jezika

4. Objasniti i primijeniti pravopisna pravila srpskog književnog jezika

5. Opisati obilježja fonološkog sustava srpskog književnog jezika

6. pisati i objasniti prozodijske osobine srpskog književnog jezika

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar