Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Njemački jezik za akademske potrebe 2

Opterećenje:
30(SJ)
Nositelji:

Azra Plićanić Mesić, v. pred.

Izvođači:

dr. sc. Mirjana Šnjarić, v. pred. (SJ)

Opis predmeta:
Temeljem autentičnih tekstova i situacija vježbat će se vještine slušanja, čitanja, pisanja i raspravljanja; sažimanje glavnih poruka nekoga stučnog teksta ili rasprave. Teme: kratke vijesti i komentari; izvodi iz književnih tekstova, društvenih i stručnih rasprava važnih za jezično i kulturalno funkcioniranje u njemačkoj sredini, te za studijsko usmjerenje studenata. Pisanje zabilješki s predavanja, držanje govora, interpretacija teksta i slike. Sudjelovanje u izvan-nastavnim aktivnostima vezanim uz njemačku kulturu i jezik (uključivanje u programe Goethe Instituta i Austrijskog kulturnog centra). Gramatika: perfekt, preterit, članovi, rod imenica, pridjevska deklinacija, prijedlozi, konjuktiv II, pasiv, umanjenice i komp.pridjeva.
Obavezna literatura:

1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe; Hueber Verlag, München, 2004.

2. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: "Em Brückenkurs neu" Kursbuch; ; Hueber Verlag, München, 2005.

3. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: "Em Brückenkurs neu" Arbeitsbuch; Hueber Verlag, München, 2005.

Preporučena literatura:

4. Hering A., Matussek M., Perlmann - Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 - C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.

5. Matecki U.: Dreimal Deutsch - Lesebuch mit CD, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2009.

6. Matecki U.: Dreimal Deutsch - Arbeitsbuch, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 2011.

7. Pilaski A., Fröhlich B.,Bolte - Costabiei C.: Entdeckungsreise D-A-CH - Kursbuch zur Landeskunde, Langenscheidt KG Berlin i München, 2011.

Preduvjeti za upis predmeta:

Njemački jezik za akademske potrebe 1 (položen)

Legenda

  • SJ - Vježbe iz stranog jezika