Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Filozofska antropologija - opći predmet

Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Luka Bogdanić

Izvođači:
Opis predmeta:
Cilj: Ovladavanje temeljnim znanjima iz područja filozofske antropologije. Uvođenje u problematiku moderne i suvremene filozofske antropologije. Razumijevanje pojmovnika filozofske antropologije, s posebnim naglaskom na problem otuđenja. Rasvjetljavanje mjesta filozofske antropologije u odnosu na idealizma i materijalizma. Analiza filozofijia Ludwiga Feuerbacha i Karla Marxa, s posebnim naglsakom na pitanja religioznog te društvenog otuđenja Postavljanje pitanje o aktualnosti otuđenja danas te odnosa i uvjetovanosti između otuđenja i društvenog djelovanja. Metode podučavanja: Predavanja s diskusijom uz korištenje powerpointa i konceptualnih mapa. Metode ocjenjivanja: Usmeni ispit uz evaluaciju ukupnog rada u kolegiju.
Obavezna literatura:

1. L. Feuerbach, Izbor iz djela, prev: Vanja Sutlić. Zagreb, Matica hrvatska, 1956

2. K. Marx, Rani Radovi, Zagreb, Naprijed (bilo koja godina izdanja) [samo dijelovi pod naslovom: EKONOMSKO - FILOZOFSKI RUKOPISI IZ 1844; NJEMAČKA IDEOLOGIJA ]

Preporučena literatura:

3. I. Kant: Antropologija u pragmatičnom pogledu (bilo koje izdanje)

4. F. Engles, Ludwig Feuerbach i kraj nemačke klasične filozofije (bilo koje izdanje)

5. F. Engels, Porjeklo porodice, privatnog vlasništva i države (bilo koje izdanje).

6. M. Scheler, Položaj čovjeka u kozmosu, Sarajevo, 1978.

7. K. Löwith, Od Hegela do Nietzschea: revolucionarni prelom u mišljenju devetnaestog vijeka, Sarajevo, Veselin Masleša, 1988. [Prvi dio poglavlja: I II i III (poglavlja II i III samo oni dijelovi koji se odnosne na Feuerbach i Marxa); Drugi dio: poglavlja I i II, te IV i V - peto poglavlje samo prvih 5 paragrafa).

8. S. Freud, Nelagodnost u kulturi (bilo koje izdanje).

9. H. Marcuse, Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva, Sarajevo, Veselin Masleša, 1968.

10. E. Fromm, Bekstvo od slobode, Zagreb-Beograd, Naprijed-Nolit, 1984

11. L. Colletti, Ideologija i društvo, prevela Vera Frangeš, Zagreb, Školska knjiga, 1982

12. A. Heller, Sistem potreba i društvo "udruženih proizvođača", u "Marksizam u svetu", Godina II, 1975, br. 11, str. 1-33. (dostupno online)

13. E. Rothacker: Filozofska antropologija, Sarajevo,"Veselin Masleša", 1985.

14. F. Cerutti, (ur.), Identitet i politika, Zagreb, 2006.

Legenda

  • P - Predavanja