Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Boris Kuzmić

Izvođači:

prof. dr. sc. Boris Kuzmić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Osigurati stručnu i znanstvenu kompetenciju polaznica/polaznika u jezičnoj analizi tekstova hrvatskih petrarkističkih pisaca te stvaranje metodološke kompetencije što će ih osposobiti za samostalan stručni rad i za nastavak studija na diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Metode podučavanja: Predavačka, metoda analize, interpretacije; uporaba računala, LCD projektora i dr. Metode ocjenjivanja: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Gabrić-Bagarić, D. (1974-1975) Fonetske i morfološke osobine jezika Hanibala Lucića, "Radovi Filozofskoga fakulteta u Sarajevu", 8, 49-93.

2. Gabrić-Bagarić, D. (1976-1980) Fonetske i morfološke osobine jezika Hanibala Lucića II dio, "Radovi Filozofskoga fakulteta u Sarajevu", 9-10, 235-268.

3. Vončina, J. (1978) Jezična starina u hrvatskom petrarkizmu, "VIII međunarodni slavistički kongres", 141-162.

Preporučena literatura:

4. Hamm, J. (1981) Čakavština Džora Držića, "Hrvatski dijalektološki zbornik", 5, 59-65.

5. Moguš, M. (1988) Nekoliko napomena o jeziku hrvatskih petrarkista, "Dani Hvarskog kazališta", 14, 146-152.

6. Rešetar, M. (1936) Jezik pjesama Rańinina zbornika, "Rad JAZU", knj. 255, 77-221.

7. Vončina, J. (1987) Uloga Hanibala Lucića u formiranju jezika hrvatskoga renesansnog pjesništva, "Mogućnosti", 35, 1-2, 97-102.

8. Vončina, J. (1988) O pretpostavkama za proučavanje Nalješkovićeva jezika, "Dani hvarskog kazališta", 14, 237-246.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar