Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Kristina Grgić

Izvođači:

doc. dr. sc. Kristina Grgić (S)

Opis predmeta:
Cilj: Ilustrirati temeljna metodološka područja komparativne književnost kroz primjenu reprezentativnih metoda na odabranim primjerima. Bit će obuhvaćena sljedeća područja komparatističkog istraživanja: opća, komparativna i svjetska književnost; književnopovijesna periodizacija; književna genologija; književnost u prijevodu; komparativna metrika; književne razmjene (utjecaj i intertekstualnost); književne analogije; intermedijalnost i tematologija. Metode podučavanja: Predavanja, seminarske rasprave na temelju pročitane primarne i sekundarne literature, prezentiranje sadržaja kroz audio(vizualne) medije, pisanje seminarskih radova (izborno). Metode ocjenjivanja: Kontinuirano praćenje kroz seminarski rad; usmeni ispit.
Preporučena literatura:

1. Ivan Gundulić, "Dubravka"

2. Torquato Tasso, "Oslobođeni Jeruzalem", prev. Mirko Tomasović, Matica hrvatska, Zagreb, 2009. (odabrani dijelovi teksta)

3. Oscar Wilde, "Saloma"

4. Ante Tresić Pavičić, "Život kralja Hiruda"

5. Milan Begović, "Kvartet" ili "Knjiga Boccadoro"

7. Guillén, Claudio, "Weltliteratur", u: "Entre lo uno y lo diverso: introducción a la literatura comparada (ayer y hoy)", Marginales Tusquets, Barcelona, 2005., str. 61-70; eng. prijevod: "The Challenge of Comparative Literature", prev. Cola Franzen, Harvard University Press, Cambridge, Mas. - London, 1993., str. 37-45, ili: Hergešić, Ivo, "'Svjetska' i 'opća' književnost", u: Komparativna književnost, str. 29-42.

8. Pavlović, Cvijeta, "Hrvatska književnost u povijesti svjetske književnosti", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti: Zbornik radova X. Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti", ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2008., str. 11-19.

9. Beker, Miroslav, "Uvod u komparativnu književnost", Školska knjiga, Zagreb, 1995.

10. Kravar, Zoran, "Književnost 17. stoljeća i pojam 'barok'", u: "Književni barok", ur. D. Fališevac i Ž. Benčić, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1988., str. 7-48.

11. Tomasović, Mirko, "Razdoblje romantizma u hrvatskoj književnosti", u: "Domorodstvo i europejstvo: rasprave i refleksije o hrvatskoj književnosti" XIX. i XX. stoljeća, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2002., str. 11-22.

12. Jurić, Slaven, "Tomasovićev romantizam", u: "Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića", FF Press, Zagreb, 2008., ur. T. Bogdan i C. Pavlović, str. 155-161.

13. Pavličić, Pavao, "Književne vrste i povijest književnosti", u: "Književna genologija", Liber, Zagreb, 1983., str. 5-31; 59-96.

14. Pavličić, Pavao, "Kojemu žanru pripada Gundulićeva Dubravka", u: "Rasprave o hrvatskoj baroknoj književnosti", Čakavski sabor, Split, 1979., str. 145-163.

15. Ivan Slamnig, "O versifikaciji prijevoda", u: "Disciplina mašte", Matica hrvatska, Zagreb, 1965., str. 121-138 ili Hrvatska versifikacija, Liber, Zagreb, 1981., str. 106-121.

16. Kravar, Zoran, "Magistralom hrvatske prijevodne versifikacije: od Iervsalema sloboghiena do Oslobođenog Jeruzalema", u: "Stih i kontekst", Književni krug, Split, 1999., str. 7-43.

17. Morana Čale, "Pregled povijesti pojma 'intertekstualnost'", u: "Demiurg nad tuđim djelom", Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1993.

18. Beker, Miroslav, "Tekst / intertekst", u: Intertekstualnost & intermedijalnost, ur. Z. Maković i dr., Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1988., str. 9-20.

19. Oraić, Dubravka, "Citatnost - ekplicitna intertekstualnost", u: "Intertekstualnost & intermedijalnost", ur. Z. Maković i dr., Zavod za znanost o književnosti, Zagreb, 1988., str. 121-156.

20. Pavlović, Cvijeta, "Dekadencija Života kralja Hiruda Ante Tresića Pavičića", u: "Hrvatsko-francuske književne veze. 15 studija", FF Press, Zagreb 2008., str. 79-92.

21. Žmegač, Viktor, "Čovjek kao zvukovno tijelo. Kvartet Milana Begovića", u: "Hrvatska novela. Interpretacije", ur. I. Frangeš i V. Žmegač, Školska knjiga, Zagreb, 1998., str. 203-226, ili: Cvijeta Pavlović, "Intermedijalnost od Aleksandra Flakera do Viktora Žmegača. Glazbala Begovićeve Knjige Boccadoro", Umjetnost riječi, LIII., br. 3-4/2009., str. 221-244.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar