Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Pregled židovske povijesti od emancipacije i haskale

Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Naida-Mihal Brandl

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Naida-Mihal Brandl (S)

Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je upoznati studente sa židovskom poviješću od 16. stoljeća, obilježenog velikim demografskim pomicanjima Aškenaza i Sefarda prema istoku preko početaka modernizacije te 18. stoljeća, obilježenog haskalom (židovsko prosvjetiteljstvo), hasidizmom, "tradicionalnim modernizmom", pojavom modernog antisemitizma u 19. stoljeću, nastankom modernog cionizma kao jednog od najmlađih europskih preporodnih/nacionalnih pokreta, velikim židovskim migracijama u Novi svijet i Šoa te stvaranjem Države Izrael, procesa i događaja koji su obilježili 20. stoljeće. Cilj je i razviti dublje razumijevanje složenosti i međusobne uvjetovanosti odvojenog razvoja svake pojedine židovske komponente, ali i njihove međusobne komunikacije i interakcije, stupanj komunikacije s okolnim narodima i usvajanje koncepata naroda u čijoj sredinama egzistiraju židovske zajednice kao i zašto je židovska povijest, unatoč geografskoj i političkoj rascjepkanosti zapravo jedna povijest. Ovaj, kao i ostali povijesni kolegiji na studiju judaistike pridonosi usvajanju znanja o židovskoj povijesti u Dijaspori te povijesti Izraela, kao i načina povijesnog razmišljanja, koji je neophodan u oblikovanju prvostupnika judaistike.
Obavezna literatura:

1. Haim Hillel Ben-Sasson i dr., A History of the Jewish People, Harvard, 1976.

2. Skripta s odabranim tekstovima

Preporučena literatura:

3. M. Endelman, The Jews of Georgian England

4. Paula Hyman, The Jews of Modern France;

5. Encyclopedia Judaica, Haskalah;

6. Seltzer, Robert, Jewish People, Jewish Thought, New York: Macmillan Publishing Co., 1980.

7. Moses Mendelssohn, Jerusalem; Raphael Mahler, A History of Modern Jewry 1780-1815; Max Wiener, Abraham Geiger and Liberal Judaism; Samson Raphael Hirsch, Horeb, vol. I.

8. Ezra Mendelsohn, The Jews of East Central Europe between the World Wars

9. Gitelman, Zvi, A Century of Ambivalence, The Jews of Russia and the Soviet Union: 1881 to the present

10. Norman A. Stillman, The Jews of Arab Lands in Modern Times

11. Judah Leib Pinsker, Auto-Emancipation

12. Arthur Hertzberg, The Zionist idea, A Temple Book, Atheneum, NY 1984.

13. Walter Laqueur, A History of Zionism, USA: Holt, Rhinehart and Winston, 1972.

14. Raoul Hilberg, The Destruction of the European Jews, New York 1985.

15. Ivo Goldstein - Slavko Goldstein, Holokaust u Zagrebu, Novi liber, Židovska općina, Zagreb, 2001, str. 3- 23.

16. Howard M. Sachar, A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time

17. Walter Laqueur and Barry Rubin, The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar