Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja

Šifra:
118625
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević

Izvođači:

prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Cilj je kolegija studente upoznati s načinima predstavljanja i prerušavanja koji se javljaju u raznim segmentima hrvatske kulturne prakse, s njihovim mijenama i značenjima koja usvajaju u različitim kontekstima. Nakana je rasvijetliti osnovne pojmove i postavke teorija predstavljanja, izvedbe i igre (theory of play) te studija karnevalesknog u kulturi, zatim odnos obreda i običaja, kao i mogućnosti primjene ovih koncepata pri suvremenim analizama kulture i društva. Pritom se od studenata očekuje uključivanje ovih znanja i provjera njihove učinkovitosti tijekom vlastitog terenskog i arhivskog rada, pri čemu će studenti istodobno svladavati metodologiju i tehnike etnološkog istraživanja te vještinu tekstualnog prikazivanja znanstvenih rezultata. Metode podučavanja: Temeljna teorijska i metodološka pitanja vezana uz studije predstavljanja i izvedbe bit će tema dvaju reakcijskih tekstova, koji će se analizirati kroz studentske rasprave u okviru seminara. Uz pojedine cjeline predviđeno je i izvođenje terenskih studija slučaja. Studenti će u okviru seminara pojedinačno prezentirati svoje zamisli, pripreme i dileme u prvoj sesiji, a nakon obavljena istraživanja i njihovu izvedbu i rezultate. U komentiranje tih prezentacija uključit će se svi polaznici u formi okrugloga stola. Kao poticaj za rasprave koristit će se i dokumentarne emisije Hrvatske radiotelevizije te terenski video zapisi s prikazima tradicijskih i suvremenih izvedbenih fenomena. Studenti će pretraživati i internetske stranice koje tematiziraju predstavljačke tehnike na sceni i u turističkoj promidžbi. Predviđeni su obilasci tematskih muzejskih izložbi i praćenje nastupa kulturnoumjetničkih društava koja tradicijske predstavljačke oblike postavljaju na scenu. U pojedine će nastavne jedinice biti uključeni gostujući predavači. Metode ocjenjivanja: Od studenata se očekuje: redovito pohađanje i priprema zadane sekundarne literature, sudjelovanje u raspravama i radu seminara, pisanje dvaju reakcijskih tekstova, predaja i usmeno izlaganje seminarskog rada koji se temelji na vlastitim terenskim istraživanjima ili radu na primarnoj građi te polaganje pismenog ispita, koji će se provesti po završetku nastave. Nabrojene aktivnosti sačinjavaju konačnu ocjenu prema sljedećim odnosima: 1. Pisanje dvaju reakcijskih tekstova: 20% 2. Izrada i izlaganje seminarskog rada: 30% 3. Polaganje pismenog ispita: 50% Ocjena se može povećati usmenim ispitom, koji se, na zahtjev studenta, može održati nakon javne objave rezultata.
Obavezna literatura:

1. BIAL, Henry, ur. 2004. The Performance Studies Reader. London - New York: Routledge (odabrana poglavlja).

2. BONIFAČIĆ ROŽIN, Nikola. 1963. Predgovor. U: Narodne drame, poslovice i zagonetke, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 27. Zagreb: Matica hrvatska, 7-20.

3. GOFMAN, Erving. 2000. Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu. Beograd: Geopoetika (odabrana poglavlja).

4. KELEMEN, Petra i Nevena ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ. 2012. Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk (odabrana poglavlja).

5. LOZICA, Ivan. 1996. O hrvatskome folklornom kazalištu. U: Folklorno kazalište (zapisi i tekstovi), Stoljeća hrvatske književnosti, ur. Vlatko Pavletić. Zagreb: Matica hrvatska, 15-67.

6. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena. 2006. Tko uopće želi biti živi Karnavol? Tonči Kukoč Bager kao nositelj mjesne karnevalesknosti. Studia ethnologica Croatica, 18: 185-229.

7. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena. 2008. Priručnik za kolegij Predstavljački oblici u hrvatskoj pučkoj kulturi. Zagreb: Filozofski fakultet. (dostupan u elektronskom obliku preko sustava Omega).

Preporučena literatura:

8. BAHTIN, Mihail. 1978. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega vijeka i renesanse, Beograd: Nolit.

9. BARBA, Eugenio, Nicola SAVARESE. 1991. A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer, London - New York: Routledge.

10. BONIFAČIĆ ROŽIN, Nikola. 1962. Građa o narodnoj drami, Narodna umjetnost, 1: 92-109.

11. BONIFAČIĆ ROŽIN, Nikola. 1963. Scenski elementi u proljetnim ophodnim običajima, Rad IX-og kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Mostaru i Trebinju, Sarajevo, 323-330.

12. CAILLOIS, Roger. 1965. Igre i ljudi: maska i zanos. Beograd: Nolit.

13. ČALE FELDMAN, Lada. 1997. Teatar u teatru u hrvatskom teatru. Zagreb: Naklada MD - Matica hrvatska.

14. ČALE FELDMAN, Lada. 2001. Euridikini osvrti: O rodnim izvedbama u teoriji, folkloru, književnosti i kazalištu. Posebna izdanja. Zagreb: Naklada MD.

15. ECO, Umberto. 1984. The frames of comic 'freedom', U: Carnival! Approaches to Semiotics, ur. Thomas Albert Sebeok. Berlin - New York - Amsterdam: Mouton Publishers, 1-9.

16. HUIZINGA, Johan. 1992. Homo ludens: o podrijetlu kulture u igri. Zagreb: Naprijed.

17. IVANOV, Viacheslav Vsevolodovich. 1984. The semiotic theory of carnival as the inversion of bipolar opposites. U: Carnival! Approaches to semiotics, ur. Thomas Albert Sebeok. Berlin - New York - Amsterdam: Mouton Publishers, 11-35.

18. LOZICA, Ivan. 1990. Izvan teatra: teatrabilni oblici folklora u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa.

19. LOZICA, Ivan. 1997. Hrvatski karnevali. Zagreb: Golden Marketing.

20. MELUCCI, Alberto. 1996. The Playing Self: Person and Meaning in the Planetary Society. Cambridge: Cambridge University Press.

21. MURAJ, Aleksandra, Zorica VITEZ, ur. 2008. Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku (Biblioteka Nova etnografija) - Hrvatsko etnološko društvo.

22. RAJKOVIĆ, Zorica. 1985. Dramski momenti u svadbenim običajima. Dani hvarskog kazališta 2, Split, 177-196.

23. SCHECHNER, Richard. 2003. Performance Theory. London - New York: Routledge.

24. SENELICK, Laurence, ur. 1992. Gender in Performance: the Presentation of Difference in the Performing Arts. Hanover - London: Tufts University - University Press of New England.

25. STALLYBRASS, Peter, Allon WHITE. 1986. The Politics and Poetics of Transgression. Ithaca - New York: Cornell University Press.

26. SUPEK, Olga. 1988. Gender Inversion in the Contemporary Carnival: Saturnalia or an Echo of a Changing Reality?. Contributions to the Study of Contemporary Folklore in Croatia, Special Issue, 9: 23-35.

27. SUPEK-ZUPAN, Olga, Ivan LOZICA. 1987. Tradicija i novi društveni smisao: Pust 1984. Zgodovinske sporednice slovenske i hrvaške etnologije: Portorož 1984. Ljubljana, 144-165.

28. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena. 2006. Inverzija spolova u hrvatskim pokladnim i svadbenim običajima, Narodna umjetnost, 43/2: 41-67.

29. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena. 2007. Predstavljanje svadbe u hrvatskim pokladnim običajima, Studia ethnologica Croatica, 19: 199-222.

30. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena. 2008. Inventing Local Traditions, Becoming a Local Brand: Creators of Ludic Performances on a Croatian Island, Journal of Mediterranean Studies, 18/1: 43-62.

31. TURNER, Victor. 1969. The Ritual Process, Structure and Anti-structure. Ithaca - New York: Cornell University Press.

32. TURNER, Victor. 1989. Od rituala do teatra: Ozbiljnost ljudske igre. Zagreb: August Cesarec.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 5 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar