Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima

Šifra:
125402
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Marijana Belaj

Izvođači:

prof. dr. sc. Marijana Belaj (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Oslanjajući se na kulturnoantropološke analize i interpretacije s kojima će se upoznati, studenti će steći uvide u probleme i oblike religioznosti u sprezi sa suvremenim sociokulturnim procesima te propitivati kako pojedini oblici religioznosti promiču kulturnu stabilnost i kulturne promjene. Kroz studije slučaja razmotrit će se odjek globalnih religijskih procesa u lokalnim okvirima. Konačni je cilj kolegija osposobiti studente da primjene i kritički provjere stečena znanja u okviru vlastitog manjeg istraživačkog projekta Metode podučavanja: Predavanja, seminarski rad, zadaće i vođene rasprave. Kontinuirano i aktivno praćenje nastave potiče se iniciranjem diskusija. U okviru seminarskoga dijela nastave studenti prezentiraju zadaće u okviru provedbe vlastitog istraživačkog projekta te aktivno sudjeluju u vođenoj raspravi. Metode ocjenjivanja: Prati se zalaganje u vođenim raspravama na nastavi, kvaliteta planiranja i provedbe timskog istraživanja, kvaliteta pripreme za seminarsku nastavu te se evaluira seminarki esej i završnii pisani ispit. Usvojenost ishoda 1.-4. provjerava se pisanim ispitom, a ishoda 5.-9. seminarskim radom. Konačna ocjena iz kolegija je kumulativna: aktivno sudjelovanje na nastavi i priprema za nastavu 20%; seminarski rad 50%; pisani ispit 30%
Obavezna literatura:

1. BEYER, Peter. 2006. Religions in Global Society. New York: Routledge (odabrana poglavlja).

4. HUNT, Stephen. 2005. Religion and Everyday life. London & New York: Routledge (odabrana poglavlja).

:

:

:

Preporučena literatura:

:

:

5. AMMERMAN, Nancy T., ur. 2007. Everyday religion: observing modern religious lives. New York: Oxford University Press

6. BADONE, Ellen, ur. 1990. Introduction. U: Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society. Princeton: Princeton University Press, str. 3-23.

7. DAVIE, Grace. 2005. Religija u suvremenoj Europi: mutacija sjećanja. Zagreb: Golden Marketing.

9. HARRICK, James A. 2003. The making of the new spirituality: the eclipse of the Western religious tradition. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press

11. PARTRIDGE, Christopher, ur.2005. Enciklopedija novih religija: nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti. Zagreb: Naklada Ljevak.

:

:

Ishodi učenja:

1. identificirati i definirati postmoderne oblike religioznosti

2. prepoznati i definirati globalne sociokulturne procese i njihove lokalne recepcije u okviru suvremenih oblika religioznosti

3. definirati religijske procese (npr. sinkretizam, pluralizam, fundamentalizam itd.) i vrednovati njihovu ulogu u oblikovanju pojedinih suvremenih oblika religioznosti

4. identificirati, analizirati i interpretirati religijske oblike ponašanja u nereligijskim kontekstima

5. osmisliti i provesti složeno kvalitativno istraživanje interakcije suvremenih oblika religioznosti i sociokultunih procesa

6. primijeniti etičke smjernice etnologije i kulturne antropologije u istraživanju religije i religioznosti

7. primijeniti relevantne teorijske orijentacije i pristupe u analizi i interpretaciji suvremenih oblika religioznosti

8. demonstrirati senzibilitet za religijske (kulturne) različitosti i njihovo razumijevanje

9. prezentirati u pisanoj i usmenoj formi istraživački projekt

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5050 Etnologija i kulturna antropologija diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar