Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Srpska književnost: Srpska drama

Šifra:
131698
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac

Izvođači:

doc. dr. sc. Dubravka Bogutovac (P, S)

Opis predmeta:
Cilj: Temeljni cilj kolegija Srpska drama je upoznavanje studenata s reprezentativnim tekstovima srpske dramske literature od početaka do kraja 20. stoljeća. Poseban naglasak stavlja se na praćenje komediografskih žanrova i tumačenje smjena poetičkih sistema: Jovan Sterija Popović, Petar II Petrović Njegoš, Borisav Stanković, Branislav Nušić, Aleksandar Obrenović, Đorđe Lebović, Ljubomir Simović, Borislav Mihajlović, Borislav Pekić, Dušan Kovačević, Biljana Srbljanović. Na korpusu dramskih tekstova propitat će se brojne referentne teme i motivi: dramsko vrijeme i historija, individua i ideologija, intertekstualnost, pojam kulture/građanske kulture/kolektiviteta/identiteta. Metode podučavanja: Predavanje, seminari i studentska izlaganja. Metode ocjenjivanja: Usmeni ispit.
Obavezna literatura:

1. Srpska drama. Jovan Skerlić et al. Priredio Raško V. Jovanović. Srpska književnost u književnoj kritici XI, Beograd, Nolit, 1966.

2. Antologija savremene srpske drame. Slobodan Selenić. Beograd, Srpska književna zadruga, 1977.

3. Mala istorija srpskog pozorišta: XIII- XXI vek. Petar Marjanović. Novi Sad. Pozorišni muzej Vojvodine, 2005.

Preporučena literatura:

4. Značenja srpske komediografije: od Joakima Vujića do Branislava Nušića. Milenko Misailović. Novi Sad. Pozorišni muzej Vojvodine, 2008.

5. Fiction and Drama in Eastern and Southeastern Europe: Evolution and Experiment in the Postwar Period / proceedings of the UCLA Conference; edited by Henrik Birnbaum and Thomas Eekman. Columbus: Slavica Publishers, Inc., 1980.

Ishodi učenja:

1. imenovati najznačajnije srpske dramske pisce

2. objasniti razvoj srpske dramske književnosti

3. izraziti svojim riječima smjenu poetičkih sistema u razvoju srpske dramske književnosti

4. izdvojiti komediografske žanrove i nabrojiti njihove najvažnije predstavnike

5. interpretirati kanonske dramske tekstove srpske književnosti

6. primijeniti stečena znanja o čitanju i analizi dramskoga teksta na dramske tekstove drugih europskih književnosti i svjetske književnosti

7. osmisliti temu seminarskog rada iz područja kolegija, organizirati strukturu rada, prikupiti potrebnu literaturu

8. zastupati mišljenje u raspravi o pročitanim tekstovima na seminaru; kritički prosuđivati primarnu i sekundarnu literaturu

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
4 Arheologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
43 Arheologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 5 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 5 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
4 Arheologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
43 Arheologija prijediplomski 6 izborni
46 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Srbistika prijediplomski 6 izborni
48 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Srbistika prijediplomski 6 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar