Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost

Šifra:
131704
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivana Latković (P, S)

Opis predmeta:
Naziv predmeta: SLOVENSKA KNJIŽEVNOST Naziv kolegija: Suvremena slovenska književnost Izvoditelj kolegija: prof. dr. Zvonko Kovač ECTS-bodovi: 4 Jezik: hrvatski i slovenski Trajanje: 1 semestar (zimski) Status: obavezni za studente V. semestra i izborni za studente Fakulteta koji su pohađali tečaj slovenskoga jezika Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno Uvjeti: upisan V. semestar studija, aktivnije znanje slovenskoga jezika Sadržaj kolegija: U predavanjima se studente upoznaje s bogatom znanstvenom i stručnom literaturom koja se odnosi na suvremenu slovensku književnost. Prikazuje se dinamika smjene dominantnih vrsta i žanrova (od poezije i novelistike do kratke priče, drame, eseja i romana) te se izlažu problemi književno-povijesne sistematizacije suvremene književnosti, za razdoblje od 1950. do 2010. godine. U seminarima se analiziraju tekstovi suvremenih autora, komentiraju noviji prijevodi i čitaju studentski seminarski radovi o pojedinim autorima prema osobnom izboru studenata, a koji su dogovoreni i izrađeni pod mentorstvom voditelja kolegija. Izbor nije ograničen prijevodima, dapače studente se potiče na čitanje tekstova na slovenskom jeziku. Kao poseban zadatak seminara, otvara se i mogućnost prijevoda slovenske književne Wikipedije (u redakciji M. Hladnika), kao i postavljanja istovjetna ili obogaćena sadržaja na stranice Wikipedije na hrvatskom jeziku. Očekivani ishodi studiranja: Ciljevi, kompetencije i očekivani ishodi učenja su u primjeni naučenih književno-teorijskih i književno-povijesnih znanja u samostalnim analizama i tumačenjima odabranih književnih tekstova iz suvremene slovenske književnost, književne kritike i esejistike; isto tako, važno je prepoznati i objasniti sličnosti i razlike slovenske suvremene književnosti prema drugim književnostima iz studijske kombinacije. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Semestralnim kolokvijem testira se prethodno poznavanje suvremene slovenske književnosti, a kraćim testovima provjerava se gradivo s predavanja i redovitost pohađanja. Oba načina kontrole u funkciji su intenzivnijega studiranja te pomažu određivanju obostranih očekivanja studenata i nastavnika. Ispitne obaveze: Održan referat i predan seminarski rad; konačna ocjena je prosječna ocjena kolokvija, testova i seminarskog rada. Usmeni ispit (najmanje 3 do 5 pisaca, odnosno ključnih djela ili ciklusa pjesama) organizira se za one koji nisu zadovoljni ocjenom seminarskog rada. Napomena: Popis osnovne i dopunske literature te raspored predavanja i seminara po tjednima u ISVU ili na Omegi.
Obavezna literatura:

1. Slovenska književnost III (Pogačnik, Borovnik, Dolinar, Poniž, Saksida, Stanovnik, Štuhec, Zadravec), Ljubljana: DSZ, 2001.

2. Obdobja 21 - Slovenski roman, 23 - Slovenska kratka pripovedna proza, Obdobja 29 - Sodobna slovenska književnost (1980-2010), Obdobja 31 - Slovenska dramatika, sve na: http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&LANG=slo

3. Suvremeni slovenski esej, Uvod, izbor i redaktura prijevoda Zvonko Kovač, Zagreb: Matica hrvatska Kolo, XIX - 2-3/2011., str. 137-196.

4. Djela analizirana u seminaru, po naknadnom dogovoru s nastavnikom, a prema slobodnom izboru studenata te određenim vrstama i žanrovima suvremene slovenske književnosti; prevedene bio-bibliografije izabranih suvremenih pisaca sa slovenske Wikipedije. Alternativo, osnovno: Branja 4, Ljubljana: DZS, 2003. (i druga izdanja).

Preporučena literatura:

5. Franc Zadravec, Slovenski roman 20. stoletja, Drugi analitični del, Pomurska založba/SAZU/ZIFF, Murska Sobota/Ljubljana, 2002. (odabrana poglavlja)

6. Interpretacije (1. Marjan Rožanc, 2. Gregor Strniša, 3. Vitomil Zupan, 4. Dane Zajc, 5. Dominik Smole, 8. Lojze Kovačić, 10. Kajetan Kovič, 11. Edvard Kocbek), Nova revija, Ljubljana.

7. Tomo Virk, Strah pred naivnostjo (Poetika postmodernistične proze), Literatura, Ljubljana, 2000.

8. Helga Glušić, Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja, Slovenska matica, Ljubljana, 2002.

9. Miran Štuhec, Slovenska esejistika v drugi polovici dvajsetega stoletja, Slovenska matica v Ljubljani, 2003.

10. Irena Novak Popov, Sprehodi po slovenski poeziji, Litera, Maribor, 2003., Irena Novak Popov, Novi sprehodi po slovenski poeziji, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2014.

11. Mateja Pezdirc Bartol, Najdeni pomeni, Empirične raziskave recepcije literarnega dela, Slavistična knjižnica, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana. 2010.

12. Klemen Lah/Andreja Inkret, Slovenski literarni junaki, Mali leksikon, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2002.

13. Sončnice poldneva, Antologija slovenske poezije, Ljubljana, Mihelač, 1993.

14. Zvonko Kovač, Svoje kot tuje v Kovačičevi "obratni hermeneutiki", Lojze Kovačič - Življenje in delo, ur. Gašper Troha, Milena Mileva Blažič, Andreas Leben, Ljubljana: Študentska založba, 2009., str. 170-179.

Ishodi učenja:

1. primjena stečenih znanja u samostalnim analizama i tumačenjima odabranih tekstova

2. razvijanje senzibiliteta i sposobnosti čitanja suvremene književnosti

3. poznavanje književno-kritičkih i esejističkih tekstova suvremene književnosti

4. razumjeti i znati interpretirati suvremenu poeziju, prozu i dramu

5. znati opisati i analizirati temeljnje kanonske tekstove novije i suvremene slovenske književnosti

6. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike slovenske književnosti u južnoslavenskom kontekstu

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 1 izborni
4 Arheologija prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
14 Indologija prijediplomski 1 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 1 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 1 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 1 izborni
28 Povijest prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
36 Sociologija prijediplomski 1 izborni
41 Turkologija prijediplomski 1 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
43 Arheologija prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
51 Judaistika prijediplomski 1 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 1 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 3 izborni
4 Arheologija prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
14 Indologija prijediplomski 3 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 3 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 3 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 3 izborni
28 Povijest prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
41 Turkologija prijediplomski 3 izborni
43 Arheologija prijediplomski 3 izborni
51 Judaistika prijediplomski 3 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 3 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 5 izborni
4 Arheologija prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 5 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 5 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 5 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 5 izborni
28 Povijest prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
38 Švedski jezik i kultura prijediplomski 5 izborni
41 Turkologija prijediplomski 5 izborni
43 Arheologija prijediplomski 5 izborni
45 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika prijediplomski 5 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 5 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 5 izborni
51 Judaistika prijediplomski 5 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 5 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
45 Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika prijediplomski 6 izborni
47 Južnoslavenski jezici i književnosti, Makedonistika - Slovenistika prijediplomski 6 izborni
49 Južnoslavenski jezici i književnosti, Slovenistika - Srbistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar