Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Temeljni pojmovi hrvatske etnologije

Šifra:
35998
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(P) + 30(S)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Tihana Rubić

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Tihana Rubić (P, S)

Opis predmeta:
U okviru predmeta razmatrat će se pojedini temeljni pojmovi hrvatske etnologije vezani uz društveni život ljudi. Posebna pozornost posvetit će se oblikovanju različitih društvenih zajednica (npr. obitelj - nuklearna i zadružna, bratstvo, pleme, srodničke i nesrodničke grupe, seoska i urbana lokalna, regionalna i vjerska zajednica, etničke grupe, nacija, transnacionalna zajednica). Svakome od spomenutih pojmova pristupit će se dijakronijski i sinkronijski sa svrhom holističke prezentacije određenih pojava u kontekstu svakodnevnog života (komunikacija, organizirani oblici društvenosti s obzirom na dob i spol, društveno i ekonomsko funkcioniranje zajednice), u posebnim prigodama (kroz životne i godišnje običaje, okupljanja povodom vjerskih manifestacija i dr.) te kroz odnose među društvenim zajednicama (odnos "mi" i "oni" kroz različite aspekte samoidentifikacije na više razina: etnička, kulturna, ekonomska, povijesna itd.). Tako će se, primjerice, oblikovanje obitelji razmatrati iz više aspekata: oblik, brojnost, rodbinski odnosi i nesrodničke veze unutar obitelji, sklapanje braka (dob, rodbinska i teritorijalna endogamija, tradicijski oblici pribavljanja nevjeste, nevjenčani brak, levirat, sororat i dr.), imovinski aspekti obiteljskih odnosa, upravljanje unutar obitelji, odnosi među članovima obitelji i dr. Na isti način pristupit će se i ostalim pojmovima. Pojmovima razmatranim u okviru predmeta pristupit će se i sa stajališta istraživanja višestrukog identiteta, budući da pojedinac ili grupa ljudi iskazuju istovremeno pripadnost većem broju zajednica. U okviru premeta studenti su dužni napisati seminarski rad i održati izlaganje, kritički vrednovati korištene izvore i literaturu, redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u diskusiji o pojedinim razmatranim pojmovima.
Obavezna literatura:

1. BARTH, Frederik (1969): Introduction. U. (F. Barth, ur.) Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Differences. Boston: Little, Brown and Company, 9-38.

2. BARTH; Frederik (1994): Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity. U: The Anthropology of Ethnicity. Beyond 'Ethnic Groups and Boundaries', ur. Has Vermeulen i Cora Govers, Amsterdam: Het Spinhuis Publishers, str. 11-32.

3. BOGIŠIĆ, Baltazar (1927): O obliku nazvanom inokoština u seoskoj porodici Srba i Hrvata. U: Pravni članci i rasprave, knj. 1, Beograd, 162-202.

4. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna(1998): Seoska društvenost. U: Etnografija, svagdan i blagdan hrvatskog puka; Matica hrvatska, Zagreb, 251-295 (odabrana poglavlja).

5. GAVAZZI; Milovan (1978): Sudbina obitelji i zadruga jugoistočne Europe. U: Vrela i sudbine narodnih tradicija, Zagreb, 80-93.

6. GRBIĆ, Jadranka(1994): Teorijski i pojmovni okvir istraživanja. U: Identitet, jezik i razvoj, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, str. 20-47.

7. MOSELY, Philip E.(1976): The Peasant Family: The Zadruga, or Communal Joint-Family and its Recent Evolution. U: ur. Robert F. Byrnes Communal Families in the Balkans, , 19-30.

8. RIHTMAN AUGUŠTIN, Dunja (1984): Struktura tradicijskog mišljenja, . Školska knjiga, Zagreb (odabrana poglavlja).

9. SUPEK, Olga (1988): Etnos u etnologiji i kulturnoj antropologiji. U: Zgodovinske vzporednice slovenske i hrvaške etnologije 5. Knjižnica Glasnika SED 18, Slovensko etnološko društvo, Ljubljana, 29-60.

10. ĐAKOVIĆ; Branko (2004): Ethnos and Ethnic Identity through Space and Time. U: Times, Places, Passages. Ethnologiacal Approaches in the New Millenium, Budapest, 111-120.

Preporučena literatura:

11. BANOVAC, Boris: Društvena pripadnost, identitet, teritorij. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1998.

12. BARTH, Frederik (1969): Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Differences. Boston: Little, Brown and Company.

13. BELAJ, Vitomir (1991): Kulturološka obilježja hodočašćenja. Dometi 24 (1/2/3), Rijeka, 157-162.

14. BIČANIĆ, Rudolf (1996): Kako živi narod. Pravni fakultet, Zagreb (pretisak) (odabrana poglavlja).

15. BIRT, Danijela (et. al) (2003): Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka na obroncima Senjskog bila. Senjski zbornik 30, Senj, 445- 538 (odabrana poglavlja).

16. COHEN, Anthony P.(1985): The Symbolic Construction of Community. London: Routledge (odabrana poglavlja).

17. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna (2002): Srijemski Hrvati. Etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije. Duriex, Zagreb.

18. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna (1997): Hrvatski uskrsni običaji. Golden marketing. Zagreb.

19. ČERNELIĆ, Milana (1990): O tragovima zadruge kod Bunjevaca u južnoj Mađarskoj, Migracijske teme 6 (3), Zagreb, 311-323.

20. ČERNELIĆ, Milana (1994): Nastojanja da se bačkim Bunjevcima ospori pripadnost hrvatskom narodu, Studia etnologica Croatica 6, Zagreb, 85-103.

21. ČERNELIĆ, Milana (2004): The Local Community of the Ethnic Bunjevci in Croatia: Developing Cultural Identity. In: . U: Times, Places, Passages. Ethnologiacal Approaches in the New Millenium, Budapest, 121-133.

22. ČULINOVIĆ-KONSTANTINOVIĆ, Vesna (1969): Pregled istraživanja tradicionalnih oblika pribavljanja nevjeste ? otmice i varijante njenih oblika u naroda Jugoslavije, Ljetopis JAZU 73, Zagreb, 445-458.

23. Etničnost, nacija i identitet (1998). Insitut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb (odabrani članci).

24. Etničnost i povijest (1999). Insitut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb (odabrani članci).

25. Etničnost i stabilnost Europe u 21. stoljeću (2002.) Insitut za migracije i narodnosti, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb (odabrani članci).

26. FILIPOVIĆ, Milenko (1954): Levirat i sororat kod Srba, Hrvata i Arbanasa, Rad vojvođanskih muzeja 3, Novi Sad, 139-147.

27. FRIŠČIĆ, Marija (et. al): ): Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka u Gackoj dolini. Grad Otočac 5, otočac, 169- 251 (odabrana poglavlja).

28. DOMINI; Mirjana(1990): Gradišćanski Hrvati ? zajedništvo usprkos granicama): Migracijske teme 6 (3), Zagreb, 325-334.

29. GRBIĆ, Jadranka(1994): Identitet, jezik i razvoj, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, str. 20-47.

30. GRBIĆ, Jadranka (2000): The Croatian Diaspora. U: ur. Zorica Vitez i Aleksandra Muraj, Croatian Folk Customs at the Crossroads of Worlds and Eras, Gallery Klovićevi dvori, Budapest.

31. HERŠAK; Emil (1998): Različiti sociohistorijski tipovi etničnosti. Migracijske teme 7 (3-4); Zagreb, 335-362.

32. KULIŠIĆ, Špiro (1963): Tragovi arhaične rodovske organizacije i pitanje balkansko-slovenske simbioze, Beograd (odabrana poglavlja).

33. KUMPES, Josip (1998): Religija i etničnost kod hrvata u mađarskoj: socijano-historijski pregled. Etnološka tribina 21, Zagreb, 9-33.

34. LULIĆ, Jasenka (1991): Simboli identiteta žene u Bukovici ? od djevojčice do udate žene. U: Simboli identiteta, studije, eseji, građa. Biblioteka hrvatskog etnološkog društva, Zagreb, 147-158.

35. Migracijske teme 5 (2-3), Zagreb, 1989 (odabrani članci).

36. MIJAKOVIĆ, Magdalena (1999): Nevjenčani brak. Etnološka tribina 22, Zagreb, 163-188.

37. RAJKOVIĆ, Marijeta (2003): Život žene u selima Senjskog bila. Senjski zbornik 30, Senj, 539-586.

38. RAJKOVIĆ, Zorica (1975): Tradicijski oblici nevjenčanog braka kod Hrvata i Srba u svjetlu pojma ?pokusni brak?. Institut za narodnu umjetnost, Zagreb

39. RIHTMAN AUGUŠTIN, Dunja (1984): Struktura tradicijskog mišljenja, . Školska knjiga, Zagreb.

40. RIHTMAN AUGUŠTIN, Dunja (2001): Etnologija i etnomit. Publica, Zagreb (odabrana poglavlja).

41. Seljačke obiteljske zadruge (1960): Izvorna građa za 19. i 20. stoljeće. Sv. 1, Etnološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

42. Seljačke obiteljske zadruge (1992): Izvorna građa za 19. i 20. stoljeće. Sv. 2, Otvoreno sveučilište, Zagreb.

43. STEIN ERLICH, Vera (1971): Jugoslavenska porodica u transformaciji. Liber, Zagreb.

44. SUPEK, Olga (1987). Transformacija patrijarhalnih odnosa. Od zadruge do neolokalnosti u Jaskanskom prigorju. Etnološki pregled 22, Beograd, 49-59.

45. SUPEK, Olga i ČAPo, Jasna (1994): Effects of Emigration in a Rural Society: Demography, Family Structure and Gender Relations in Croatia. U: Ur. Dirk Hoerder i Inge Blank, Roots of the Transplanted vol. 1, New York, Boulder, 311-339.

46. SUPEK; Olga (1999): Women?s Entrepreneurship and the Dissolution of Zadruga in 19th Century Slavonia. Studia ethnologica Croatica 7/8, Zagreb 1995./1996., 259-266.

47. ŠKRBIĆ, Nevena (2003.): Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka u selima u okolici Novske. Studia ethnologica Croatica 12/13, Zagreb 2000./2001., 145-213.

48. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena (2003): Značenja tradicijskoga pri konstruiranju istarskih identiteta. Studia ethnologica Croatica 14/15, Zagreb, 2002./2003., 69-88.

49. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena (2003): prilozi poznavanju primorsko-bunjevačkog identiteta. Senjski zbornik 30, Senj, 425-444.

50. TANOCKI, Franjo (1986): Rječnik rodbinskih naziva: Revija - Izdavački centar radničkog sveučilišta "Božidar Maslarić", Osijek.

51. Tjedan Hrvata iz Rumunjske (1994). Zagreb, Hrvatska matica iseljenika.

52. Tjedan Moliških Hrvata (1996). Zagreb, Hrvatska matica iseljenika.

53. Tjedan Hrvata. iz Mađarske (1997). Zagreb, Hrvatska matica iseljenika.

54. Tjedan Hrvata iz Vojvodine (1998). Zagreb, Hrvatska matica iseljenika.

55. Tjedan Hrvata iz Slovačke (2001). Zagreb, Hrvatska matica iseljenika.

56. Tjedan hrvatskih manjina (2001; 2002). Zagreb, Hrvatska matica iseljenika.

57. UTJEŠENOVIĆ OSTROŽINSKI, Ognjeslav (1988). Kućne zadruge. Vojna krajina. Zagreb, Školska knjiga

58. VEDRIŠ, Trpimir (2004). Banovi Jovići (1910. - 1937.). Opis seljačke obiteljske zadruge u Ravnim Kotarima. Građa. Studia ethnologica Croatica 14/15: 297 - 331.

59. VRKAŠ-SPAJIĆ, Vedrana (1996): Odrastanje u tradicijskoj kulturi Hrvata -Tučepi. Naklada MD, Zagreb (odabrana poglavlja).

60. VUGDELIJA, Kristina (2010): Lokalno, regionalno, etnički/nacionalno - razine i čimbenici identifikacije na primjeru lovinačkog kraja. Senjski zbornik 37, 261- 296.

61. Zbornici za narodni život i običaje (odabrana poglavlja iz raznih monografija).

62. ZRNIĆ, Lidija (2002): Obiteljska zadruga Staver. Građa. Studia ethnologica Croatica 10/11, Zagreb 1998./1999., 165-184.

63. ŽIGMANOV, Tomislav (2006): Hrvati u Vojvodini danas. Traganje za identitetom. Hrvatska sveučilišna naklada. Pučko otvoreno učilište - Zagreb.

64. Živjeti na Krivom Putu (2008), sv. 1. Etnološko-povijesna znanstvena monografija o primorskim Bunjevcima. Ur. M. Černelić, M. Rajković, T. Rubić, Gradski muzej Senj, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Zagreb (odabrani radovi).

65. Živjeti na Krivom Putu (2009), sv. 2. Etnološka znanstvena monografija o primorskim Bunjevcima. Ur. M. Černelić, M. Rajković, T. Rubić, Gradski muzej Senj, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Zagreb.

66. Živjeti na Krivom Putu. Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka ( 2009), sv. 3. Ur. M. Černelić, M. Rajković, T. Rubić, Gradski muzej Senj, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Zagreb.

67. ŽIVKOVIĆ, fra Ilija; ŠPORER, Željka; SEKULIĆ, Duško (1995): Asimilacija i identitet. Studija o hrvatskom iseljeništvu u SAD i Kanadi. Zagreb, Školska knjiga.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar