Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Uvod u sociolingvistiku

Šifra:
36472
Visoko učilište:
Filozofski fakultet
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
15(P) + 15(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Krešimir Mićanović

Izvođači:

prof. dr. sc. Krešimir Mićanović (P, S)

Opis predmeta:
Kolegij je osmišljen kao uvod u sociolingvistiku, disciplinu koja proučava jezik u društvenom kontekstu. Unutar kolegija razradit će se temeljne sociolingvističke teme, npr. raslojavanje jezika, jezik i identitet, jezično planiranje/jezična standardizacija. Posebna će se pozornost usmjeriti na oblikovanje standardnog jezika/varijeteta i njegova odnosa spram nestandardnih varijeteta. Proanalizirat će se također i temeljni sociolingvistički pojmovi, npr. jezična zajednica, komunikacijska kompetencija, diglosija, prestiž, jezična lojalnost. Cilj kolegija: Stjecanje temeljnih znanja i ovladavanje pojmovima iz sociolingvistike, osposobljenost studenata za razumijevanje sociolingvističkih tema i problema.
Obavezna literatura:

1. Halwachs, Dieter W. (2001), Sociolingvistika. U: Glovacki-Bernardi, Z. (ur.), Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga. (str. 191-216)

2. Trask, Robert Lawrence (2005), Temeljni lingvistički pojmovi. Zagreb: Školska knjiga (natuknice: diglosija, dvojezičnost/bilingvizam, društveno raslojavanje jezika, etnografija govora, jezična zajednica, jezično planiranje, jezik i ideologija, jezik i moć

3. Trudgill, Peter (1995/2000), Sociolinguistics: an introduction to language and society. London: Penguin Books.

Preporučena literatura:

4. Brozović, Dalibor (1996), Sociolingvistika prema genetskoj i tipološkoj lingvistici. Suvremena lingvistika, 22, 41-42: 87-94.

5. Haugen, Einar (1974), Dijalekt, jezik, nacija. Kultura, 25: 74-88.

6. Mićanović, Krešimir (2006), Hrvatski s naglaskom: standard i jezični varijeteti. Zagreb: Disput. (str. 19-49)

7. Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika (1999). Zagreb: Matica hrvatska. Prir. Marko Samardžija.

8. Silić, Josip (2006), Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput. (str. 17-39)

9. Škiljan, Dubravko (1988), Jezična politika. Zagreb: Naprijed. (str. 7-62)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
7 Filozofija prijediplomski 1 izborni
8 Filozofija prijediplomski 1 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 1 izborni
31 Psihologija prijediplomski 1 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 1 izborni
35 Sociologija prijediplomski 1 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 2 izborni
4 Arheologija prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
6 Etnologija i kulturna antropologija prijediplomski 2 izborni
7 Filozofija prijediplomski 2 izborni
8 Filozofija prijediplomski 2 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 2 izborni
14 Indologija prijediplomski 2 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 2 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 2 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 2 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 2 izborni
28 Povijest prijediplomski 2 izborni
31 Psihologija prijediplomski 2 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
35 Sociologija prijediplomski 2 izborni
36 Sociologija prijediplomski 2 izborni
41 Turkologija prijediplomski 2 izborni
42 Ukrajinski jezik i književnost prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
51 Judaistika prijediplomski 2 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 2 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
7 Filozofija prijediplomski 3 izborni
8 Filozofija prijediplomski 3 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 3 izborni
31 Psihologija prijediplomski 3 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 3 izborni
35 Sociologija prijediplomski 3 izborni
36 Sociologija prijediplomski 3 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 4 izborni
4 Arheologija prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
7 Filozofija prijediplomski 4 izborni
8 Filozofija prijediplomski 4 izborni
14 Indologija prijediplomski 4 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
16 Informacijske znanosti prijediplomski 4 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 4 izborni
20 Kroatistika prijediplomski 4 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 4 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 4 izborni
28 Povijest prijediplomski 4 izborni
31 Psihologija prijediplomski 4 izborni
32 Rumunjski jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 4 izborni
35 Sociologija prijediplomski 4 izborni
36 Sociologija prijediplomski 4 izborni
41 Turkologija prijediplomski 4 izborni
43 Arheologija prijediplomski 4 izborni
51 Judaistika prijediplomski 4 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 4 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
7 Filozofija prijediplomski 5 izborni
8 Filozofija prijediplomski 5 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 5 izborni
31 Psihologija prijediplomski 5 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 5 izborni
35 Sociologija prijediplomski 5 izborni
36 Sociologija prijediplomski 5 izborni
2 Nederlandistika prijediplomski 6 izborni
4 Arheologija prijediplomski 6 izborni
5 Češki jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 6 izborni
8 Filozofija prijediplomski 6 izborni
13 Hungarologija prijediplomski 6 izborni
15 Informacijske znanosti prijediplomski 6 izborni
18 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
19 Komparativna književnost prijediplomski 6 izborni
20 Kroatistika prijediplomski 6 izborni
23 Lingvistika prijediplomski 6 izborni
24 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
25 Pedagogija prijediplomski 6 izborni
28 Povijest prijediplomski 6 izborni
31 Psihologija prijediplomski 6 izborni
34 Slovački jezik i književnost prijediplomski 6 izborni
35 Sociologija prijediplomski 6 izborni
36 Sociologija prijediplomski 6 izborni
41 Turkologija prijediplomski 6 izborni
43 Arheologija prijediplomski 6 izborni
51 Judaistika prijediplomski 6 izborni
59 Talijanistika prijediplomski 6 izborni
7 Filozofija prijediplomski 7 izborni
8 Filozofija prijediplomski 7 izborni
7 Filozofija prijediplomski 8 izborni
8 Filozofija prijediplomski 8 izborni
14 Indologija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar